linux/drivers/nfc/st-nci/ndlc.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
  2/*
  3 * Low Level Transport (NDLC) Driver for STMicroelectronics NFC Chip
  4 *
  5 * Copyright (C) 2014-2015 STMicroelectronics SAS. All rights reserved.
  6 */
  7
  8#include <linux/sched.h>
  9#include <net/nfc/nci_core.h>
 10
 11#include "st-nci.h"
 12
 13#define NDLC_TIMER_T1      100
 14#define NDLC_TIMER_T1_WAIT   400
 15#define NDLC_TIMER_T2      1200
 16
 17#define PCB_TYPE_DATAFRAME       0x80
 18#define PCB_TYPE_SUPERVISOR       0xc0
 19#define PCB_TYPE_MASK          PCB_TYPE_SUPERVISOR
 20
 21#define PCB_SYNC_ACK          0x20
 22#define PCB_SYNC_NACK          0x10
 23#define PCB_SYNC_WAIT          0x30
 24#define PCB_SYNC_NOINFO         0x00
 25#define PCB_SYNC_MASK          PCB_SYNC_WAIT
 26
 27#define PCB_DATAFRAME_RETRANSMIT_YES  0x00
 28#define PCB_DATAFRAME_RETRANSMIT_NO   0x04
 29#define PCB_DATAFRAME_RETRANSMIT_MASK  PCB_DATAFRAME_RETRANSMIT_NO
 30
 31#define PCB_SUPERVISOR_RETRANSMIT_YES  0x00
 32#define PCB_SUPERVISOR_RETRANSMIT_NO  0x02
 33#define PCB_SUPERVISOR_RETRANSMIT_MASK PCB_SUPERVISOR_RETRANSMIT_NO
 34
 35#define PCB_FRAME_CRC_INFO_PRESENT   0x08
 36#define PCB_FRAME_CRC_INFO_NOTPRESENT  0x00
 37#define PCB_FRAME_CRC_INFO_MASK     PCB_FRAME_CRC_INFO_PRESENT
 38
 39#define NDLC_DUMP_SKB(info, skb)                 \
 40do {                               \
 41    pr_debug("%s:\n", info);                 \
 42    print_hex_dump(KERN_DEBUG, "ndlc: ", DUMP_PREFIX_OFFSET, \
 43            16, 1, skb->data, skb->len, 0);     \
 44} while (0)
 45
 46int ndlc_open(struct llt_ndlc *ndlc)
 47{
 48    /* toggle reset pin */
 49    ndlc->ops->enable(ndlc->phy_id);
 50    ndlc->powered = 1;
 51    return 0;
 52}
 53EXPORT_SYMBOL(ndlc_open);
 54
 55void ndlc_close(struct llt_ndlc *ndlc)
 56{
 57    struct nci_mode_set_cmd cmd;
 58
 59    cmd.cmd_type = ST_NCI_SET_NFC_MODE;
 60    cmd.mode = 0;
 61
 62    /* toggle reset pin */
 63    ndlc->ops->enable(ndlc->phy_id);
 64
 65    nci_prop_cmd(ndlc->ndev, ST_NCI_CORE_PROP,
 66           sizeof(struct nci_mode_set_cmd), (__u8 *)&cmd);
 67
 68    ndlc->powered = 0;
 69    ndlc->ops->disable(ndlc->phy_id);
 70}
 71EXPORT_SYMBOL(ndlc_close);
 72
 73int ndlc_send(struct llt_ndlc *ndlc, struct sk_buff *skb)
 74{
 75    /* add ndlc header */
 76    u8 pcb = PCB_TYPE_DATAFRAME | PCB_DATAFRAME_RETRANSMIT_NO |
 77        PCB_FRAME_CRC_INFO_NOTPRESENT;
 78
 79    *(u8 *)skb_push(skb, 1) = pcb;
 80    skb_queue_tail(&ndlc->send_q, skb);
 81
 82    schedule_work(&ndlc->sm_work);
 83
 84    return 0;
 85}
 86EXPORT_SYMBOL(ndlc_send);
 87
 88static void llt_ndlc_send_queue(struct llt_ndlc *ndlc)
 89{
 90    struct sk_buff *skb;
 91    int r;
 92    unsigned long time_sent;
 93
 94    if (ndlc->send_q.qlen)
 95        pr_debug("sendQlen=%d unackQlen=%d\n",
 96             ndlc->send_q.qlen, ndlc->ack_pending_q.qlen);
 97
 98    while (ndlc->send_q.qlen) {
 99        skb = skb_dequeue(&ndlc->send_q);
 100        NDLC_DUMP_SKB("ndlc frame written", skb);
 101        r = ndlc->ops->write(ndlc->phy_id, skb);
 102        if (r < 0) {
 103            ndlc->hard_fault = r;
 104            break;
 105        }
 106        time_sent = jiffies;
 107        *(unsigned long *)skb->cb = time_sent;
 108
 109        skb_queue_tail(&ndlc->ack_pending_q, skb);
 110
 111        /* start timer t1 for ndlc aknowledge */
 112        ndlc->t1_active = true;
 113        mod_timer(&ndlc->t1_timer, time_sent +
 114            msecs_to_jiffies(NDLC_TIMER_T1));
 115        /* start timer t2 for chip availability */
 116        ndlc->t2_active = true;
 117        mod_timer(&ndlc->t2_timer, time_sent +
 118            msecs_to_jiffies(NDLC_TIMER_T2));
 119    }
 120}
 121
 122static void llt_ndlc_requeue_data_pending(struct llt_ndlc *ndlc)
 123{
 124    struct sk_buff *skb;
 125    u8 pcb;
 126
 127    while ((skb = skb_dequeue_tail(&ndlc->ack_pending_q))) {
 128        pcb = skb->data[0];
 129        switch (pcb & PCB_TYPE_MASK) {
 130        case PCB_TYPE_SUPERVISOR:
 131            skb->data[0] = (pcb & ~PCB_SUPERVISOR_RETRANSMIT_MASK) |
 132                PCB_SUPERVISOR_RETRANSMIT_YES;
 133            break;
 134        case PCB_TYPE_DATAFRAME:
 135            skb->data[0] = (pcb & ~PCB_DATAFRAME_RETRANSMIT_MASK) |
 136                PCB_DATAFRAME_RETRANSMIT_YES;
 137            break;
 138        default:
 139            pr_err("UNKNOWN Packet Control Byte=%d\n", pcb);
 140            kfree_skb(skb);
 141            continue;
 142        }
 143        skb_queue_head(&ndlc->send_q, skb);
 144    }
 145}
 146
 147static void llt_ndlc_rcv_queue(struct llt_ndlc *ndlc)
 148{
 149    struct sk_buff *skb;
 150    u8 pcb;
 151    unsigned long time_sent;
 152
 153    if (ndlc->rcv_q.qlen)
 154        pr_debug("rcvQlen=%d\n", ndlc->rcv_q.qlen);
 155
 156    while ((skb = skb_dequeue(&ndlc->rcv_q)) != NULL) {
 157        pcb = skb->data[0];
 158        skb_pull(skb, 1);
 159        if ((pcb & PCB_TYPE_MASK) == PCB_TYPE_SUPERVISOR) {
 160            switch (pcb & PCB_SYNC_MASK) {
 161            case PCB_SYNC_ACK:
 162                skb = skb_dequeue(&ndlc->ack_pending_q);
 163                kfree_skb(skb);
 164                del_timer_sync(&ndlc->t1_timer);
 165                del_timer_sync(&ndlc->t2_timer);
 166                ndlc->t2_active = false;
 167                ndlc->t1_active = false;
 168                break;
 169            case PCB_SYNC_NACK:
 170                llt_ndlc_requeue_data_pending(ndlc);
 171                llt_ndlc_send_queue(ndlc);
 172                /* start timer t1 for ndlc aknowledge */
 173                time_sent = jiffies;
 174                ndlc->t1_active = true;
 175                mod_timer(&ndlc->t1_timer, time_sent +
 176                    msecs_to_jiffies(NDLC_TIMER_T1));
 177                break;
 178            case PCB_SYNC_WAIT:
 179                time_sent = jiffies;
 180                ndlc->t1_active = true;
 181                mod_timer(&ndlc->t1_timer, time_sent +
 182                     msecs_to_jiffies(NDLC_TIMER_T1_WAIT));
 183                break;
 184            default:
 185                kfree_skb(skb);
 186                break;
 187            }
 188        } else if ((pcb & PCB_TYPE_MASK) == PCB_TYPE_DATAFRAME) {
 189            nci_recv_frame(ndlc->ndev, skb);
 190        } else {
 191            kfree_skb(skb);
 192        }
 193    }
 194}
 195
 196static void llt_ndlc_sm_work(struct work_struct *work)
 197{
 198    struct llt_ndlc *ndlc = container_of(work, struct llt_ndlc, sm_work);
 199
 200    llt_ndlc_send_queue(ndlc);
 201    llt_ndlc_rcv_queue(ndlc);
 202
 203    if (ndlc->t1_active && timer_pending(&ndlc->t1_timer) == 0) {
 204        pr_debug
 205          ("Handle T1(recv SUPERVISOR) elapsed (T1 now inactive)\n");
 206        ndlc->t1_active = false;
 207
 208        llt_ndlc_requeue_data_pending(ndlc);
 209        llt_ndlc_send_queue(ndlc);
 210    }
 211
 212    if (ndlc->t2_active && timer_pending(&ndlc->t2_timer) == 0) {
 213        pr_debug("Handle T2(recv DATA) elapsed (T2 now inactive)\n");
 214        ndlc->t2_active = false;
 215        ndlc->t1_active = false;
 216        del_timer_sync(&ndlc->t1_timer);
 217        del_timer_sync(&ndlc->t2_timer);
 218        ndlc_close(ndlc);
 219        ndlc->hard_fault = -EREMOTEIO;
 220    }
 221}
 222
 223void ndlc_recv(struct llt_ndlc *ndlc, struct sk_buff *skb)
 224{
 225    if (skb == NULL) {
 226        pr_err("NULL Frame -> link is dead\n");
 227        ndlc->hard_fault = -EREMOTEIO;
 228        ndlc_close(ndlc);
 229    } else {
 230        NDLC_DUMP_SKB("incoming frame", skb);
 231        skb_queue_tail(&ndlc->rcv_q, skb);
 232    }
 233
 234    schedule_work(&ndlc->sm_work);
 235}
 236EXPORT_SYMBOL(ndlc_recv);
 237
 238static void ndlc_t1_timeout(struct timer_list *t)
 239{
 240    struct llt_ndlc *ndlc = from_timer(ndlc, t, t1_timer);
 241
 242    pr_debug("\n");
 243
 244    schedule_work(&ndlc->sm_work);
 245}
 246
 247static void ndlc_t2_timeout(struct timer_list *t)
 248{
 249    struct llt_ndlc *ndlc = from_timer(ndlc, t, t2_timer);
 250
 251    pr_debug("\n");
 252
 253    schedule_work(&ndlc->sm_work);
 254}
 255
 256int ndlc_probe(void *phy_id, struct nfc_phy_ops *phy_ops, struct device *dev,
 257        int phy_headroom, int phy_tailroom, struct llt_ndlc **ndlc_id,
 258        struct st_nci_se_status *se_status)
 259{
 260    struct llt_ndlc *ndlc;
 261
 262    ndlc = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct llt_ndlc), GFP_KERNEL);
 263    if (!ndlc)
 264        return -ENOMEM;
 265
 266    ndlc->ops = phy_ops;
 267    ndlc->phy_id = phy_id;
 268    ndlc->dev = dev;
 269    ndlc->powered = 0;
 270
 271    *ndlc_id = ndlc;
 272
 273    /* initialize timers */
 274    timer_setup(&ndlc->t1_timer, ndlc_t1_timeout, 0);
 275    timer_setup(&ndlc->t2_timer, ndlc_t2_timeout, 0);
 276
 277    skb_queue_head_init(&ndlc->rcv_q);
 278    skb_queue_head_init(&ndlc->send_q);
 279    skb_queue_head_init(&ndlc->ack_pending_q);
 280
 281    INIT_WORK(&ndlc->sm_work, llt_ndlc_sm_work);
 282
 283    return st_nci_probe(ndlc, phy_headroom, phy_tailroom, se_status);
 284}
 285EXPORT_SYMBOL(ndlc_probe);
 286
 287void ndlc_remove(struct llt_ndlc *ndlc)
 288{
 289    st_nci_remove(ndlc->ndev);
 290
 291    /* cancel timers */
 292    del_timer_sync(&ndlc->t1_timer);
 293    del_timer_sync(&ndlc->t2_timer);
 294    ndlc->t2_active = false;
 295    ndlc->t1_active = false;
 296
 297    skb_queue_purge(&ndlc->rcv_q);
 298    skb_queue_purge(&ndlc->send_q);
 299}
 300EXPORT_SYMBOL(ndlc_remove);
 301