linux/drivers/net/hippi/rrunner.h
<<
>>
Prefs
  1/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
  2#ifndef _RRUNNER_H_
  3#define _RRUNNER_H_
  4
  5#include <linux/interrupt.h>
  6
  7#if ((BITS_PER_LONG != 32) && (BITS_PER_LONG != 64))
  8#error "BITS_PER_LONG not defined or not valid"
  9#endif
 10
 11
 12struct rr_regs {
 13
 14    u32   pad0[16];
 15
 16    u32   HostCtrl;
 17    u32   LocalCtrl;
 18    u32   Pc;
 19    u32   BrkPt;
 20
 21/* Timer increments every 0.97 micro-seconds (unsigned int) */
 22    u32   Timer_Hi;
 23    u32   Timer;
 24    u32   TimerRef;
 25    u32   PciState;
 26
 27    u32   Event;
 28    u32   MbEvent;
 29
 30    u32   WinBase;
 31    u32   WinData;
 32    u32   RX_state;
 33    u32   TX_state;
 34
 35    u32   Overhead;
 36    u32   ExtIo;
 37
 38    u32   DmaWriteHostHi;
 39    u32   DmaWriteHostLo;
 40
 41    u32   pad1[2];
 42
 43    u32   DmaReadHostHi;
 44    u32   DmaReadHostLo;
 45
 46    u32   pad2;
 47
 48    u32   DmaReadLen;
 49    u32   DmaWriteState;
 50
 51    u32   DmaWriteLcl;
 52    u32   DmaWriteIPchecksum;
 53    u32   DmaWriteLen;
 54    u32   DmaReadState;
 55    u32   DmaReadLcl;
 56    u32   DmaReadIPchecksum;
 57    u32   pad3;
 58
 59    u32   RxBase;
 60    u32   RxPrd;
 61    u32   RxCon;
 62
 63    u32   pad4;
 64
 65    u32   TxBase;
 66    u32   TxPrd;
 67    u32   TxCon;
 68
 69    u32   pad5;
 70
 71    u32   RxIndPro;
 72    u32   RxIndCon;
 73    u32   RxIndRef;
 74
 75    u32   pad6;
 76
 77    u32   TxIndPro;
 78    u32   TxIndCon;
 79    u32   TxIndRef;
 80
 81    u32   pad7[17];
 82
 83    u32   DrCmndPro;
 84    u32   DrCmndCon;
 85    u32   DrCmndRef;
 86
 87    u32   pad8;
 88
 89    u32   DwCmndPro;
 90    u32   DwCmndCon;
 91    u32   DwCmndRef;
 92
 93    u32   AssistState;
 94
 95    u32   DrDataPro;
 96    u32   DrDataCon;
 97    u32   DrDataRef;
 98
 99    u32   pad9;
 100
 101    u32   DwDataPro;
 102    u32   DwDataCon;
 103    u32   DwDataRef;
 104
 105    u32   pad10[33];
 106
 107    u32   EvtCon;
 108
 109    u32   pad11[5];
 110
 111    u32   TxPi;
 112    u32   IpRxPi;
 113
 114    u32   pad11a[8];
 115
 116    u32   CmdRing[16];
 117
 118/* The ULA is in two registers the high order two bytes of the first
 119 * word contain the RunCode features.
 120 * ula0     res   res   byte0  byte1
 121 * ula1     byte2  byte3  byte4  byte5
 122 */
 123    u32   Ula0;
 124    u32   Ula1;
 125
 126    u32   RxRingHi;
 127    u32   RxRingLo;
 128
 129    u32   InfoPtrHi;
 130    u32   InfoPtrLo;
 131
 132    u32   Mode;
 133
 134    u32   ConRetry;
 135    u32   ConRetryTmr;
 136
 137    u32   ConTmout;
 138    u32   CtatTmr;
 139
 140    u32   MaxRxRng;
 141
 142    u32   IntrTmr;
 143    u32   TxDataMvTimeout;
 144    u32   RxDataMvTimeout;
 145
 146    u32   EvtPrd;
 147    u32   TraceIdx;
 148
 149    u32   Fail1;
 150    u32   Fail2;
 151
 152    u32   DrvPrm;
 153
 154    u32   FilterLA;
 155
 156    u32   FwRev;
 157    u32   FwRes1;
 158    u32   FwRes2;
 159    u32   FwRes3;
 160
 161    u32   WriteDmaThresh;
 162    u32   ReadDmaThresh;
 163
 164    u32   pad12[325];
 165    u32   Window[512];
 166};
 167
 168/*
 169 * Host control register bits.
 170 */
 171
 172#define RR_INT     0x01
 173#define RR_CLEAR_INT  0x02
 174#define NO_SWAP     0x04000004
 175#define NO_SWAP1    0x00000004
 176#define PCI_RESET_NIC  0x08
 177#define HALT_NIC    0x10
 178#define SSTEP_NIC    0x20
 179#define MEM_READ_MULTI 0x40
 180#define NIC_HALTED   0x100
 181#define HALT_INST    0x200
 182#define PARITY_ERR   0x400
 183#define INVALID_INST_B 0x800
 184#define RR_REV_2    0x20000000
 185#define RR_REV_MASK   0xf0000000
 186
 187/*
 188 * Local control register bits.
 189 */
 190
 191#define INTA_STATE       0x01
 192#define CLEAR_INTA       0x02
 193#define FAST_EEPROM_ACCESS   0x08
 194#define ENABLE_EXTRA_SRAM    0x100
 195#define ENABLE_EXTRA_DESC    0x200
 196#define ENABLE_PARITY      0x400
 197#define FORCE_DMA_PARITY_ERROR 0x800
 198#define ENABLE_EEPROM_WRITE   0x1000
 199#define ENABLE_DATA_CACHE    0x2000
 200#define SRAM_LO_PARITY_ERR   0x4000
 201#define SRAM_HI_PARITY_ERR   0x8000
 202
 203/*
 204 * PCI state bits.
 205 */
 206
 207#define FORCE_PCI_RESET     0x01
 208#define PROVIDE_LENGTH     0x02
 209#define MASK_DMA_READ_MAX    0x1C
 210#define RBURST_DISABLE     0x00
 211#define RBURST_4        0x04
 212#define RBURST_16        0x08
 213#define RBURST_32        0x0C
 214#define RBURST_64        0x10
 215#define RBURST_128       0x14
 216#define RBURST_256       0x18
 217#define RBURST_1024       0x1C
 218#define MASK_DMA_WRITE_MAX   0xE0
 219#define WBURST_DISABLE     0x00
 220#define WBURST_4        0x20
 221#define WBURST_16        0x40
 222#define WBURST_32        0x60
 223#define WBURST_64        0x80
 224#define WBURST_128       0xa0
 225#define WBURST_256       0xc0
 226#define WBURST_1024       0xe0
 227#define MASK_MIN_DMA      0xFF00
 228#define FIFO_RETRY_ENABLE    0x10000
 229
 230/*
 231 * Event register
 232 */
 233
 234#define DMA_WRITE_DONE     0x10000
 235#define DMA_READ_DONE      0x20000
 236#define DMA_WRITE_ERR      0x40000
 237#define DMA_READ_ERR      0x80000
 238
 239/*
 240 * Receive state
 241 *
 242 * RoadRunner HIPPI Receive State Register controls and monitors the
 243 * HIPPI receive interface in the NIC. Look at err bits when a HIPPI
 244 * receive Error Event occurs.
 245 */
 246
 247#define ENABLE_NEW_CON     0x01
 248#define RESET_RECV       0x02
 249#define RECV_ALL        0x00
 250#define RECV_1K         0x20
 251#define RECV_2K         0x40
 252#define RECV_4K         0x60
 253#define RECV_8K         0x80
 254#define RECV_16K        0xa0
 255#define RECV_32K        0xc0
 256#define RECV_64K        0xe0
 257
 258/*
 259 * Transmit status.
 260 */
 261
 262#define ENA_XMIT        0x01
 263#define PERM_CON        0x02
 264
 265/*
 266 * DMA write state
 267 */
 268
 269#define RESET_DMA        0x01
 270#define NO_SWAP_DMA       0x02
 271#define DMA_ACTIVE       0x04
 272#define THRESH_MASK       0x1F
 273#define DMA_ERROR_MASK     0xff000000
 274
 275/*
 276 * Gooddies stored in the ULA registers.
 277 */
 278
 279#define TRACE_ON_WHAT_BIT    0x00020000  /* Traces on */
 280#define ONEM_BUF_WHAT_BIT    0x00040000  /* 1Meg vs 256K */
 281#define CHAR_API_WHAT_BIT    0x00080000  /* Char API vs network only */
 282#define CMD_EVT_WHAT_BIT    0x00200000  /* Command event */
 283#define LONG_TX_WHAT_BIT    0x00400000
 284#define LONG_RX_WHAT_BIT    0x00800000
 285#define WHAT_BIT_MASK      0xFFFD0000  /* Feature bit mask */
 286
 287/*
 288 * Mode status
 289 */
 290
 291#define EVENT_OVFL       0x80000000
 292#define FATAL_ERR        0x40000000
 293#define LOOP_BACK        0x01
 294#define MODE_PH         0x02
 295#define MODE_FP         0x00
 296#define PTR64BIT        0x04
 297#define PTR32BIT        0x00
 298#define PTR_WD_SWAP       0x08
 299#define PTR_WD_NOSWAP      0x00
 300#define POST_WARN_EVENT     0x10
 301#define ERR_TERM        0x20
 302#define DIRECT_CONN       0x40
 303#define NO_NIC_WATCHDOG     0x80
 304#define SWAP_DATA        0x100
 305#define SWAP_CONTROL      0x200
 306#define NIC_HALT_ON_ERR     0x400
 307#define NIC_NO_RESTART     0x800
 308#define HALF_DUP_TX       0x1000
 309#define HALF_DUP_RX       0x2000
 310
 311
 312/*
 313 * Error codes
 314 */
 315
 316/* Host Error Codes - values of fail1 */
 317#define ERR_UNKNOWN_MBOX    0x1001
 318#define ERR_UNKNOWN_CMD     0x1002
 319#define ERR_MAX_RING      0x1003
 320#define ERR_RING_CLOSED     0x1004
 321#define ERR_RING_OPEN      0x1005
 322/* Firmware internal errors */
 323#define ERR_EVENT_RING_FULL   0x01
 324#define ERR_DW_PEND_CMND_FULL  0x02
 325#define ERR_DR_PEND_CMND_FULL  0x03
 326#define ERR_DW_PEND_DATA_FULL  0x04
 327#define ERR_DR_PEND_DATA_FULL  0x05
 328#define ERR_ILLEGAL_JUMP    0x06
 329#define ERR_UNIMPLEMENTED    0x07
 330#define ERR_TX_INFO_FULL    0x08
 331#define ERR_RX_INFO_FULL    0x09
 332#define ERR_ILLEGAL_MODE    0x0A
 333#define ERR_MAIN_TIMEOUT    0x0B
 334#define ERR_EVENT_BITS     0x0C
 335#define ERR_UNPEND_FULL     0x0D
 336#define ERR_TIMER_QUEUE_FULL  0x0E
 337#define ERR_TIMER_QUEUE_EMPTY  0x0F
 338#define ERR_TIMER_NO_FREE    0x10
 339#define ERR_INTR_START     0x11
 340#define ERR_BAD_STARTUP     0x12
 341#define ERR_NO_PKT_END     0x13
 342#define ERR_HALTED_ON_ERR    0x14
 343/* Hardware NIC Errors */
 344#define ERR_WRITE_DMA      0x0101
 345#define ERR_READ_DMA      0x0102
 346#define ERR_EXT_SERIAL     0x0103
 347#define ERR_TX_INT_PARITY    0x0104
 348
 349
 350/*
 351 * Event definitions
 352 */
 353
 354#define EVT_RING_ENTRIES    64
 355#define EVT_RING_SIZE      (EVT_RING_ENTRIES * sizeof(struct event))
 356
 357struct event {
 358#ifdef __LITTLE_ENDIAN
 359    u16   index;
 360    u8   ring;
 361    u8   code;
 362#else
 363    u8   code;
 364    u8   ring;
 365    u16   index;
 366#endif
 367    u32   timestamp;
 368};
 369
 370/*
 371 * General Events
 372 */
 373
 374#define E_NIC_UP    0x01
 375#define E_WATCHDOG   0x02
 376
 377#define E_STAT_UPD   0x04
 378#define E_INVAL_CMD   0x05
 379#define E_SET_CMD_CONS 0x06
 380#define E_LINK_ON    0x07
 381#define E_LINK_OFF   0x08
 382#define E_INTERN_ERR  0x09
 383#define E_HOST_ERR   0x0A
 384#define E_STATS_UPDATE 0x0B
 385#define E_REJECTING   0x0C
 386
 387/*
 388 * Send Events
 389 */
 390#define E_CON_REJ    0x13
 391#define E_CON_TMOUT   0x14
 392#define E_CON_NC_TMOUT 0x15  /* I , Connection No Campon Timeout */
 393#define E_DISC_ERR   0x16
 394#define E_INT_PRTY   0x17
 395#define E_TX_IDLE    0x18
 396#define E_TX_LINK_DROP 0x19
 397#define E_TX_INV_RNG  0x1A
 398#define E_TX_INV_BUF  0x1B
 399#define E_TX_INV_DSC  0x1C
 400
 401/*
 402 * Destination Events
 403 */
 404/*
 405 * General Receive events
 406 */
 407#define E_VAL_RNG    0x20
 408#define E_RX_RNG_ENER  0x21
 409#define E_INV_RNG    0x22
 410#define E_RX_RNG_SPC  0x23
 411#define E_RX_RNG_OUT  0x24
 412#define E_PKT_DISCARD  0x25
 413#define E_INFO_EVT   0x27
 414
 415/*
 416 * Data corrupted events
 417 */
 418#define E_RX_PAR_ERR  0x2B
 419#define E_RX_LLRC_ERR  0x2C
 420#define E_IP_CKSM_ERR  0x2D
 421#define E_DTA_CKSM_ERR 0x2E
 422#define E_SHT_BST    0x2F
 423
 424/*
 425 * Data lost events
 426 */
 427#define E_LST_LNK_ERR  0x30
 428#define E_FLG_SYN_ERR  0x31
 429#define E_FRM_ERR    0x32
 430#define E_RX_IDLE    0x33
 431#define E_PKT_LN_ERR  0x34
 432#define E_STATE_ERR   0x35
 433#define E_UNEXP_DATA  0x3C
 434
 435/*
 436 * Fatal events
 437 */
 438#define E_RX_INV_BUF  0x36
 439#define E_RX_INV_DSC  0x37
 440#define E_RNG_BLK    0x38
 441
 442/*
 443 * Warning events
 444 */
 445#define E_RX_TO     0x39
 446#define E_BFR_SPC    0x3A
 447#define E_INV_ULP    0x3B
 448
 449#define E_NOT_IMPLEMENTED 0x40
 450
 451
 452/*
 453 * Commands
 454 */
 455
 456#define CMD_RING_ENTRIES    16
 457
 458struct cmd {
 459#ifdef __LITTLE_ENDIAN
 460    u16   index;
 461    u8   ring;
 462    u8   code;
 463#else
 464    u8   code;
 465    u8   ring;
 466    u16   index;
 467#endif
 468};
 469
 470#define C_START_FW   0x01
 471#define C_UPD_STAT   0x02
 472#define C_WATCHDOG   0x05
 473#define C_DEL_RNG    0x09
 474#define C_NEW_RNG    0x0A
 475#define C_CONN     0x0D
 476
 477
 478/*
 479 * Mode bits
 480 */
 481
 482#define PACKET_BAD       0x01 /* Packet had link-layer error */
 483#define INTERRUPT       0x02
 484#define TX_IP_CKSUM      0x04
 485#define PACKET_END       0x08
 486#define PACKET_START      0x10
 487#define SAME_IFIELD      0x80
 488
 489
 490typedef struct {
 491#if (BITS_PER_LONG == 64)
 492    u64 addrlo;
 493#else
 494    u32 addrhi;
 495    u32 addrlo;
 496#endif
 497} rraddr;
 498
 499
 500static inline void set_rraddr(rraddr *ra, dma_addr_t addr)
 501{
 502    unsigned long baddr = addr;
 503#if (BITS_PER_LONG == 64)
 504    ra->addrlo = baddr;
 505#else
 506  /* Don't bother setting zero every time */
 507    ra->addrlo = baddr;
 508#endif
 509    mb();
 510}
 511
 512
 513static inline void set_rxaddr(struct rr_regs __iomem *regs, volatile dma_addr_t addr)
 514{
 515    unsigned long baddr = addr;
 516#if (BITS_PER_LONG == 64) && defined(__LITTLE_ENDIAN)
 517    writel(baddr & 0xffffffff, &regs->RxRingHi);
 518    writel(baddr >> 32, &regs->RxRingLo);
 519#elif (BITS_PER_LONG == 64)
 520    writel(baddr >> 32, &regs->RxRingHi);
 521    writel(baddr & 0xffffffff, &regs->RxRingLo);
 522#else
 523    writel(0, &regs->RxRingHi);
 524    writel(baddr, &regs->RxRingLo);
 525#endif
 526    mb();
 527}
 528
 529
 530static inline void set_infoaddr(struct rr_regs __iomem *regs, volatile dma_addr_t addr)
 531{
 532    unsigned long baddr = addr;
 533#if (BITS_PER_LONG == 64) && defined(__LITTLE_ENDIAN)
 534    writel(baddr & 0xffffffff, &regs->InfoPtrHi);
 535    writel(baddr >> 32, &regs->InfoPtrLo);
 536#elif (BITS_PER_LONG == 64)
 537    writel(baddr >> 32, &regs->InfoPtrHi);
 538    writel(baddr & 0xffffffff, &regs->InfoPtrLo);
 539#else
 540    writel(0, &regs->InfoPtrHi);
 541    writel(baddr, &regs->InfoPtrLo);
 542#endif
 543    mb();
 544}
 545
 546
 547/*
 548 * TX ring
 549 */
 550
 551#ifdef CONFIG_ROADRUNNER_LARGE_RINGS
 552#define TX_RING_ENTRIES 32
 553#else
 554#define TX_RING_ENTRIES 16
 555#endif
 556#define TX_TOTAL_SIZE  (TX_RING_ENTRIES * sizeof(struct tx_desc))
 557
 558struct tx_desc{
 559    rraddr addr;
 560    u32   res;
 561#ifdef __LITTLE_ENDIAN
 562    u16   size;
 563    u8   pad;
 564    u8   mode;
 565#else
 566    u8   mode;
 567    u8   pad;
 568    u16   size;
 569#endif
 570};
 571
 572
 573#ifdef CONFIG_ROADRUNNER_LARGE_RINGS
 574#define RX_RING_ENTRIES 32
 575#else
 576#define RX_RING_ENTRIES 16
 577#endif
 578#define RX_TOTAL_SIZE  (RX_RING_ENTRIES * sizeof(struct rx_desc))
 579
 580struct rx_desc{
 581    rraddr addr;
 582    u32   res;
 583#ifdef __LITTLE_ENDIAN
 584    u16   size;
 585    u8   pad;
 586    u8   mode;
 587#else
 588    u8   mode;
 589    u8   pad;
 590    u16   size;
 591#endif
 592};
 593
 594
 595/*
 596 * ioctl's
 597 */
 598
 599#define SIOCRRPFW    SIOCDEVPRIVATE     /* put firmware */
 600#define SIOCRRGFW    SIOCDEVPRIVATE+1    /* get firmware */
 601#define SIOCRRID    SIOCDEVPRIVATE+2    /* identify */
 602
 603
 604struct seg_hdr {
 605    u32   seg_start;
 606    u32   seg_len;
 607    u32   seg_eestart;
 608};
 609
 610
 611#define EEPROM_BASE 0x80000000
 612#define EEPROM_WORDS 8192
 613#define EEPROM_BYTES (EEPROM_WORDS * sizeof(u32))
 614
 615struct eeprom_boot {
 616    u32   key1;
 617    u32   key2;
 618    u32   sram_size;
 619    struct seg_hdr loader;
 620    u32   init_chksum;
 621    u32   reserved1;
 622};
 623
 624struct eeprom_manf {
 625    u32   HeaderFmt;
 626    u32   Firmware;
 627    u32   BoardRevision;
 628    u32   RoadrunnerRev;
 629    char  OpticsPart[8];
 630    u32   OpticsRev;
 631    u32   pad1;
 632    char  SramPart[8];
 633    u32   SramRev;
 634    u32   pad2;
 635    char  EepromPart[8];
 636    u32   EepromRev;
 637    u32   EepromSize;
 638    char  PalPart[8];
 639    u32   PalRev;
 640    u32   pad3;
 641    char  PalCodeFile[12];
 642    u32   PalCodeRev;
 643    char  BoardULA[8];
 644    char  SerialNo[8];
 645    char  MfgDate[8];
 646    char  MfgTime[8];
 647    char  ModifyDate[8];
 648    u32   ModCount;
 649    u32   pad4[13];
 650};
 651
 652
 653struct eeprom_phase_info {
 654    char  phase1File[12];
 655    u32   phase1Rev;
 656    char  phase1Date[8];
 657    char  phase2File[12];
 658    u32   phase2Rev;
 659    char  phase2Date[8];
 660    u32   reserved7[4];
 661};
 662
 663struct eeprom_rncd_info {
 664    u32   FwStart;
 665    u32   FwRev;
 666    char  FwDate[8];
 667    u32   AddrRunCodeSegs;
 668    u32   FileNames;
 669    char  File[13][8];
 670};
 671
 672
 673/* Phase 1 region (starts are word offset 0x80) */
 674struct phase1_hdr{
 675    u32   jump;
 676    u32   noop;
 677    struct seg_hdr phase2Seg;
 678};
 679
 680struct eeprom {
 681    struct eeprom_boot   boot;
 682    u32           pad1[8];
 683    struct eeprom_manf   manf;
 684    struct eeprom_phase_info phase_info;
 685    struct eeprom_rncd_info rncd_info;
 686    u32           pad2[15];
 687    u32           hdr_checksum;
 688    struct phase1_hdr    phase1;
 689};
 690
 691
 692struct rr_stats {
 693    u32   NicTimeStamp;
 694    u32   RngCreated;
 695    u32   RngDeleted;
 696    u32   IntrGen;
 697    u32   NEvtOvfl;
 698    u32   InvCmd;
 699    u32   DmaReadErrs;
 700    u32   DmaWriteErrs;
 701    u32   StatUpdtT;
 702    u32   StatUpdtC;
 703    u32   WatchDog;
 704    u32   Trace;
 705
 706    /* Serial HIPPI */
 707    u32   LnkRdyEst;
 708    u32   GLinkErr;
 709    u32   AltFlgErr;
 710    u32   OvhdBit8Sync;
 711    u32   RmtSerPrtyErr;
 712    u32   RmtParPrtyErr;
 713    u32   RmtLoopBk;
 714    u32   pad1;
 715
 716    /* HIPPI tx */
 717    u32   ConEst;
 718    u32   ConRejS;
 719    u32   ConRetry;
 720    u32   ConTmOut;
 721    u32   SndConDiscon;
 722    u32   SndParErr;
 723    u32   PktSnt;
 724    u32   pad2[2];
 725    u32   ShFBstSnt;
 726    u64   BytSent;
 727    u32   TxTimeout;
 728    u32   pad3[3];
 729
 730    /* HIPPI rx */
 731    u32   ConAcc;
 732    u32   ConRejdiPrty;
 733    u32   ConRejd64b;
 734    u32   ConRejdBuf;
 735    u32   RxConDiscon;
 736    u32   RxConNoData;
 737    u32   PktRx;
 738    u32   pad4[2];
 739    u32   ShFBstRx;
 740    u64   BytRx;
 741    u32   RxParErr;
 742    u32   RxLLRCerr;
 743    u32   RxBstSZerr;
 744    u32   RxStateErr;
 745    u32   RxRdyErr;
 746    u32   RxInvULP;
 747    u32   RxSpcBuf;
 748    u32   RxSpcDesc;
 749    u32   RxRngSpc;
 750    u32   RxRngFull;
 751    u32   RxPktLenErr;
 752    u32   RxCksmErr;
 753    u32   RxPktDrp;
 754    u32   RngLowSpc;
 755    u32   RngDataClose;
 756    u32   RxTimeout;
 757    u32   RxIdle;
 758};
 759
 760
 761/*
 762 * This struct is shared with the NIC firmware.
 763 */
 764struct ring_ctrl {
 765    rraddr rngptr;
 766#ifdef __LITTLE_ENDIAN
 767    u16   entries;
 768    u8   pad;
 769    u8   entry_size;
 770    u16   pi;
 771    u16   mode;
 772#else
 773    u8   entry_size;
 774    u8   pad;
 775    u16   entries;
 776    u16   mode;
 777    u16   pi;
 778#endif
 779};
 780
 781struct rr_info {
 782    union {
 783        struct rr_stats stats;
 784        u32 stati[128];
 785    } s;
 786    struct ring_ctrl    evt_ctrl;
 787    struct ring_ctrl    cmd_ctrl;
 788    struct ring_ctrl    tx_ctrl;
 789    u8           pad[464];
 790    u8           trace[3072];
 791};
 792
 793/*
 794 * The linux structure for the RoadRunner.
 795 *
 796 * RX/TX descriptors are put first to make sure they are properly
 797 * aligned and do not cross cache-line boundaries.
 798 */
 799
 800struct rr_private
 801{
 802    struct rx_desc     *rx_ring;
 803    struct tx_desc     *tx_ring;
 804    struct event      *evt_ring;
 805    dma_addr_t       tx_ring_dma;
 806    dma_addr_t       rx_ring_dma;
 807    dma_addr_t       evt_ring_dma;
 808    /* Alignment ok ? */
 809    struct sk_buff     *rx_skbuff[RX_RING_ENTRIES];
 810    struct sk_buff     *tx_skbuff[TX_RING_ENTRIES];
 811    struct rr_regs     __iomem *regs;     /* Register base */
 812    struct ring_ctrl    *rx_ctrl;    /* Receive ring control */
 813    struct rr_info     *info;     /* Shared info page */
 814    dma_addr_t       rx_ctrl_dma;
 815    dma_addr_t       info_dma;
 816    spinlock_t       lock;
 817    struct timer_list    timer;
 818    u32           cur_rx, cur_cmd, cur_evt;
 819    u32           dirty_rx, dirty_tx;
 820    u32           tx_full;
 821    u32           fw_rev;
 822    volatile short     fw_running;
 823    struct pci_dev     *pci_dev;
 824};
 825
 826
 827/*
 828 * Prototypes
 829 */
 830static int rr_init(struct net_device *dev);
 831static int rr_init1(struct net_device *dev);
 832static irqreturn_t rr_interrupt(int irq, void *dev_id);
 833
 834static int rr_open(struct net_device *dev);
 835static netdev_tx_t rr_start_xmit(struct sk_buff *skb,
 836                 struct net_device *dev);
 837static int rr_close(struct net_device *dev);
 838static int rr_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
 839static unsigned int rr_read_eeprom(struct rr_private *rrpriv,
 840                  unsigned long offset,
 841                  unsigned char *buf,
 842                  unsigned long length);
 843static u32 rr_read_eeprom_word(struct rr_private *rrpriv, size_t offset);
 844static int rr_load_firmware(struct net_device *dev);
 845static inline void rr_raz_tx(struct rr_private *, struct net_device *);
 846static inline void rr_raz_rx(struct rr_private *, struct net_device *);
 847#endif /* _RRUNNER_H_ */
 848