linux/arch/mips/math-emu/dp_2008class.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
  2/*
  3 * IEEE754 floating point arithmetic
  4 * double precision: CLASS.f
  5 * FPR[fd] = class(FPR[fs])
  6 *
  7 * MIPS floating point support
  8 * Copyright (C) 2015 Imagination Technologies, Ltd.
  9 * Author: Markos Chandras <markos.chandras@imgtec.com>
 10 */
 11
 12#include "ieee754dp.h"
 13
 14int ieee754dp_2008class(union ieee754dp x)
 15{
 16    COMPXDP;
 17
 18    EXPLODEXDP;
 19
 20    /*
 21     * 10 bit mask as follows:
 22     *
 23     * bit0 = SNAN
 24     * bit1 = QNAN
 25     * bit2 = -INF
 26     * bit3 = -NORM
 27     * bit4 = -DNORM
 28     * bit5 = -ZERO
 29     * bit6 = INF
 30     * bit7 = NORM
 31     * bit8 = DNORM
 32     * bit9 = ZERO
 33     */
 34
 35    switch(xc) {
 36    case IEEE754_CLASS_SNAN:
 37        return 0x01;
 38    case IEEE754_CLASS_QNAN:
 39        return 0x02;
 40    case IEEE754_CLASS_INF:
 41        return 0x04 << (xs ? 0 : 4);
 42    case IEEE754_CLASS_NORM:
 43        return 0x08 << (xs ? 0 : 4);
 44    case IEEE754_CLASS_DNORM:
 45        return 0x10 << (xs ? 0 : 4);
 46    case IEEE754_CLASS_ZERO:
 47        return 0x20 << (xs ? 0 : 4);
 48    default:
 49        pr_err("Unknown class: %d\n", xc);
 50        return 0;
 51    }
 52}
 53