linux/drivers/clk/ingenic/x1000-cgu.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2/*
  3 * X1000 SoC CGU driver
  4 * Copyright (c) 2019 \xE5\x91\xA8\xE7\x90\xB0\xE6\x9D\xB0 (Zhou Yanjie) <zhouyanjie@wanyeetech.com>
  5 */
  6
  7#include <linux/clk-provider.h>
  8#include <linux/delay.h>
  9#include <linux/io.h>
 10#include <linux/of.h>
 11
 12#include <dt-bindings/clock/x1000-cgu.h>
 13
 14#include "cgu.h"
 15#include "pm.h"
 16
 17/* CGU register offsets */
 18#define CGU_REG_CPCCR      0x00
 19#define CGU_REG_APLL      0x10
 20#define CGU_REG_MPLL      0x14
 21#define CGU_REG_CLKGR      0x20
 22#define CGU_REG_OPCR      0x24
 23#define CGU_REG_DDRCDR     0x2c
 24#define CGU_REG_USBPCR     0x3c
 25#define CGU_REG_USBPCR1     0x48
 26#define CGU_REG_USBCDR     0x50
 27#define CGU_REG_MACCDR     0x54
 28#define CGU_REG_I2SCDR     0x60
 29#define CGU_REG_LPCDR      0x64
 30#define CGU_REG_MSC0CDR     0x68
 31#define CGU_REG_I2SCDR1     0x70
 32#define CGU_REG_SSICDR     0x74
 33#define CGU_REG_CIMCDR     0x7c
 34#define CGU_REG_PCMCDR     0x84
 35#define CGU_REG_MSC1CDR     0xa4
 36#define CGU_REG_CMP_INTR    0xb0
 37#define CGU_REG_CMP_INTRE    0xb4
 38#define CGU_REG_DRCG      0xd0
 39#define CGU_REG_CPCSR      0xd4
 40#define CGU_REG_PCMCDR1     0xe0
 41#define CGU_REG_MACPHYC     0xe8
 42
 43/* bits within the OPCR register */
 44#define OPCR_SPENDN0      BIT(7)
 45#define OPCR_SPENDN1      BIT(6)
 46
 47/* bits within the USBPCR register */
 48#define USBPCR_SIDDQ      BIT(21)
 49#define USBPCR_OTG_DISABLE   BIT(20)
 50
 51/* bits within the USBPCR1 register */
 52#define USBPCR1_REFCLKSEL_SHIFT 26
 53#define USBPCR1_REFCLKSEL_MASK (0x3 << USBPCR1_REFCLKSEL_SHIFT)
 54#define USBPCR1_REFCLKSEL_CORE (0x2 << USBPCR1_REFCLKSEL_SHIFT)
 55#define USBPCR1_REFCLKDIV_SHIFT 24
 56#define USBPCR1_REFCLKDIV_MASK (0x3 << USBPCR1_REFCLKDIV_SHIFT)
 57#define USBPCR1_REFCLKDIV_48  (0x2 << USBPCR1_REFCLKDIV_SHIFT)
 58#define USBPCR1_REFCLKDIV_24  (0x1 << USBPCR1_REFCLKDIV_SHIFT)
 59#define USBPCR1_REFCLKDIV_12  (0x0 << USBPCR1_REFCLKDIV_SHIFT)
 60
 61static struct ingenic_cgu *cgu;
 62
 63static unsigned long x1000_otg_phy_recalc_rate(struct clk_hw *hw,
 64                        unsigned long parent_rate)
 65{
 66    u32 usbpcr1;
 67    unsigned refclk_div;
 68
 69    usbpcr1 = readl(cgu->base + CGU_REG_USBPCR1);
 70    refclk_div = usbpcr1 & USBPCR1_REFCLKDIV_MASK;
 71
 72    switch (refclk_div) {
 73    case USBPCR1_REFCLKDIV_12:
 74        return 12000000;
 75
 76    case USBPCR1_REFCLKDIV_24:
 77        return 24000000;
 78
 79    case USBPCR1_REFCLKDIV_48:
 80        return 48000000;
 81    }
 82
 83    return parent_rate;
 84}
 85
 86static long x1000_otg_phy_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long req_rate,
 87                   unsigned long *parent_rate)
 88{
 89    if (req_rate < 18000000)
 90        return 12000000;
 91
 92    if (req_rate < 36000000)
 93        return 24000000;
 94
 95    return 48000000;
 96}
 97
 98static int x1000_otg_phy_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long req_rate,
 99                  unsigned long parent_rate)
 100{
 101    unsigned long flags;
 102    u32 usbpcr1, div_bits;
 103
 104    switch (req_rate) {
 105    case 12000000:
 106        div_bits = USBPCR1_REFCLKDIV_12;
 107        break;
 108
 109    case 24000000:
 110        div_bits = USBPCR1_REFCLKDIV_24;
 111        break;
 112
 113    case 48000000:
 114        div_bits = USBPCR1_REFCLKDIV_48;
 115        break;
 116
 117    default:
 118        return -EINVAL;
 119    }
 120
 121    spin_lock_irqsave(&cgu->lock, flags);
 122
 123    usbpcr1 = readl(cgu->base + CGU_REG_USBPCR1);
 124    usbpcr1 &= ~USBPCR1_REFCLKDIV_MASK;
 125    usbpcr1 |= div_bits;
 126    writel(usbpcr1, cgu->base + CGU_REG_USBPCR1);
 127
 128    spin_unlock_irqrestore(&cgu->lock, flags);
 129    return 0;
 130}
 131
 132static int x1000_usb_phy_enable(struct clk_hw *hw)
 133{
 134    void __iomem *reg_opcr     = cgu->base + CGU_REG_OPCR;
 135    void __iomem *reg_usbpcr    = cgu->base + CGU_REG_USBPCR;
 136
 137    writel(readl(reg_opcr) | OPCR_SPENDN0, reg_opcr);
 138    writel(readl(reg_usbpcr) & ~USBPCR_OTG_DISABLE & ~USBPCR_SIDDQ, reg_usbpcr);
 139    return 0;
 140}
 141
 142static void x1000_usb_phy_disable(struct clk_hw *hw)
 143{
 144    void __iomem *reg_opcr     = cgu->base + CGU_REG_OPCR;
 145    void __iomem *reg_usbpcr    = cgu->base + CGU_REG_USBPCR;
 146
 147    writel(readl(reg_opcr) & ~OPCR_SPENDN0, reg_opcr);
 148    writel(readl(reg_usbpcr) | USBPCR_OTG_DISABLE | USBPCR_SIDDQ, reg_usbpcr);
 149}
 150
 151static int x1000_usb_phy_is_enabled(struct clk_hw *hw)
 152{
 153    void __iomem *reg_opcr     = cgu->base + CGU_REG_OPCR;
 154    void __iomem *reg_usbpcr    = cgu->base + CGU_REG_USBPCR;
 155
 156    return (readl(reg_opcr) & OPCR_SPENDN0) &&
 157        !(readl(reg_usbpcr) & USBPCR_SIDDQ) &&
 158        !(readl(reg_usbpcr) & USBPCR_OTG_DISABLE);
 159}
 160
 161static const struct clk_ops x1000_otg_phy_ops = {
 162    .recalc_rate = x1000_otg_phy_recalc_rate,
 163    .round_rate = x1000_otg_phy_round_rate,
 164    .set_rate = x1000_otg_phy_set_rate,
 165
 166    .enable     = x1000_usb_phy_enable,
 167    .disable    = x1000_usb_phy_disable,
 168    .is_enabled   = x1000_usb_phy_is_enabled,
 169};
 170
 171static const s8 pll_od_encoding[8] = {
 172    0x0, 0x1, -1, 0x2, -1, -1, -1, 0x3,
 173};
 174
 175static const struct ingenic_cgu_clk_info x1000_cgu_clocks[] = {
 176
 177    /* External clocks */
 178
 179    [X1000_CLK_EXCLK] = { "ext", CGU_CLK_EXT },
 180    [X1000_CLK_RTCLK] = { "rtc", CGU_CLK_EXT },
 181
 182    /* PLLs */
 183
 184    [X1000_CLK_APLL] = {
 185        "apll", CGU_CLK_PLL,
 186        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1, -1, -1 },
 187        .pll = {
 188            .reg = CGU_REG_APLL,
 189            .rate_multiplier = 1,
 190            .m_shift = 24,
 191            .m_bits = 7,
 192            .m_offset = 1,
 193            .n_shift = 18,
 194            .n_bits = 5,
 195            .n_offset = 1,
 196            .od_shift = 16,
 197            .od_bits = 2,
 198            .od_max = 8,
 199            .od_encoding = pll_od_encoding,
 200            .bypass_reg = CGU_REG_APLL,
 201            .bypass_bit = 9,
 202            .enable_bit = 8,
 203            .stable_bit = 10,
 204        },
 205    },
 206
 207    [X1000_CLK_MPLL] = {
 208        "mpll", CGU_CLK_PLL,
 209        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1, -1, -1 },
 210        .pll = {
 211            .reg = CGU_REG_MPLL,
 212            .rate_multiplier = 1,
 213            .m_shift = 24,
 214            .m_bits = 7,
 215            .m_offset = 1,
 216            .n_shift = 18,
 217            .n_bits = 5,
 218            .n_offset = 1,
 219            .od_shift = 16,
 220            .od_bits = 2,
 221            .od_max = 8,
 222            .od_encoding = pll_od_encoding,
 223            .bypass_reg = CGU_REG_MPLL,
 224            .bypass_bit = 6,
 225            .enable_bit = 7,
 226            .stable_bit = 0,
 227        },
 228    },
 229
 230    /* Custom (SoC-specific) OTG PHY */
 231
 232    [X1000_CLK_OTGPHY] = {
 233        "otg_phy", CGU_CLK_CUSTOM,
 234        .parents = { -1, -1, X1000_CLK_EXCLK, -1 },
 235        .custom = { &x1000_otg_phy_ops },
 236    },
 237
 238    /* Muxes & dividers */
 239
 240    [X1000_CLK_SCLKA] = {
 241        "sclk_a", CGU_CLK_MUX,
 242        .parents = { -1, X1000_CLK_EXCLK, X1000_CLK_APLL, -1 },
 243        .mux = { CGU_REG_CPCCR, 30, 2 },
 244    },
 245
 246    [X1000_CLK_CPUMUX] = {
 247        "cpu_mux", CGU_CLK_MUX,
 248        .parents = { -1, X1000_CLK_SCLKA, X1000_CLK_MPLL, -1 },
 249        .mux = { CGU_REG_CPCCR, 28, 2 },
 250    },
 251
 252    [X1000_CLK_CPU] = {
 253        "cpu", CGU_CLK_DIV | CGU_CLK_GATE,
 254        .parents = { X1000_CLK_CPUMUX, -1, -1, -1 },
 255        .div = { CGU_REG_CPCCR, 0, 1, 4, 22, -1, -1 },
 256        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 30 },
 257    },
 258
 259    [X1000_CLK_L2CACHE] = {
 260        "l2cache", CGU_CLK_DIV,
 261        .parents = { X1000_CLK_CPUMUX, -1, -1, -1 },
 262        .div = { CGU_REG_CPCCR, 4, 1, 4, 22, -1, -1 },
 263    },
 264
 265    [X1000_CLK_AHB0] = {
 266        "ahb0", CGU_CLK_MUX | CGU_CLK_DIV,
 267        .parents = { -1, X1000_CLK_SCLKA, X1000_CLK_MPLL, -1 },
 268        .mux = { CGU_REG_CPCCR, 26, 2 },
 269        .div = { CGU_REG_CPCCR, 8, 1, 4, 21, -1, -1 },
 270    },
 271
 272    [X1000_CLK_AHB2PMUX] = {
 273        "ahb2_apb_mux", CGU_CLK_MUX,
 274        .parents = { -1, X1000_CLK_SCLKA, X1000_CLK_MPLL, -1 },
 275        .mux = { CGU_REG_CPCCR, 24, 2 },
 276    },
 277
 278    [X1000_CLK_AHB2] = {
 279        "ahb2", CGU_CLK_DIV,
 280        .parents = { X1000_CLK_AHB2PMUX, -1, -1, -1 },
 281        .div = { CGU_REG_CPCCR, 12, 1, 4, 20, -1, -1 },
 282    },
 283
 284    [X1000_CLK_PCLK] = {
 285        "pclk", CGU_CLK_DIV | CGU_CLK_GATE,
 286        .parents = { X1000_CLK_AHB2PMUX, -1, -1, -1 },
 287        .div = { CGU_REG_CPCCR, 16, 1, 4, 20, -1, -1 },
 288        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 28 },
 289    },
 290
 291    [X1000_CLK_DDR] = {
 292        "ddr", CGU_CLK_MUX | CGU_CLK_DIV | CGU_CLK_GATE,
 293        .parents = { -1, X1000_CLK_SCLKA, X1000_CLK_MPLL, -1 },
 294        .mux = { CGU_REG_DDRCDR, 30, 2 },
 295        .div = { CGU_REG_DDRCDR, 0, 1, 4, 29, 28, 27 },
 296        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 31 },
 297    },
 298
 299    [X1000_CLK_MAC] = {
 300        "mac", CGU_CLK_MUX | CGU_CLK_DIV | CGU_CLK_GATE,
 301        .parents = { X1000_CLK_SCLKA, X1000_CLK_MPLL },
 302        .mux = { CGU_REG_MACCDR, 31, 1 },
 303        .div = { CGU_REG_MACCDR, 0, 1, 8, 29, 28, 27 },
 304        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 25 },
 305    },
 306
 307    [X1000_CLK_LCD] = {
 308        "lcd", CGU_CLK_MUX | CGU_CLK_DIV | CGU_CLK_GATE,
 309        .parents = { X1000_CLK_SCLKA, X1000_CLK_MPLL },
 310        .mux = { CGU_REG_LPCDR, 31, 1 },
 311        .div = { CGU_REG_LPCDR, 0, 1, 8, 28, 27, 26 },
 312        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 23 },
 313    },
 314
 315    [X1000_CLK_MSCMUX] = {
 316        "msc_mux", CGU_CLK_MUX,
 317        .parents = { X1000_CLK_SCLKA, X1000_CLK_MPLL},
 318        .mux = { CGU_REG_MSC0CDR, 31, 1 },
 319    },
 320
 321    [X1000_CLK_MSC0] = {
 322        "msc0", CGU_CLK_DIV | CGU_CLK_GATE,
 323        .parents = { X1000_CLK_MSCMUX, -1, -1, -1 },
 324        .div = { CGU_REG_MSC0CDR, 0, 2, 8, 29, 28, 27 },
 325        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 4 },
 326    },
 327
 328    [X1000_CLK_MSC1] = {
 329        "msc1", CGU_CLK_DIV | CGU_CLK_GATE,
 330        .parents = { X1000_CLK_MSCMUX, -1, -1, -1 },
 331        .div = { CGU_REG_MSC1CDR, 0, 2, 8, 29, 28, 27 },
 332        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 5 },
 333    },
 334
 335    [X1000_CLK_OTG] = {
 336        "otg", CGU_CLK_DIV | CGU_CLK_GATE | CGU_CLK_MUX,
 337        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1,
 338                     X1000_CLK_APLL, X1000_CLK_MPLL },
 339        .mux = { CGU_REG_USBCDR, 30, 2 },
 340        .div = { CGU_REG_USBCDR, 0, 1, 8, 29, 28, 27 },
 341        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 3 },
 342    },
 343
 344    [X1000_CLK_SSIPLL] = {
 345        "ssi_pll", CGU_CLK_MUX | CGU_CLK_DIV,
 346        .parents = { X1000_CLK_SCLKA, X1000_CLK_MPLL, -1, -1 },
 347        .mux = { CGU_REG_SSICDR, 31, 1 },
 348        .div = { CGU_REG_SSICDR, 0, 1, 8, 29, 28, 27 },
 349    },
 350
 351    [X1000_CLK_SSIPLL_DIV2] = {
 352        "ssi_pll_div2", CGU_CLK_FIXDIV,
 353        .parents = { X1000_CLK_SSIPLL },
 354        .fixdiv = { 2 },
 355    },
 356
 357    [X1000_CLK_SSIMUX] = {
 358        "ssi_mux", CGU_CLK_MUX,
 359        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, X1000_CLK_SSIPLL_DIV2, -1, -1 },
 360        .mux = { CGU_REG_SSICDR, 30, 1 },
 361    },
 362
 363    [X1000_CLK_EXCLK_DIV512] = {
 364        "exclk_div512", CGU_CLK_FIXDIV,
 365        .parents = { X1000_CLK_EXCLK },
 366        .fixdiv = { 512 },
 367    },
 368
 369    [X1000_CLK_RTC] = {
 370        "rtc_ercs", CGU_CLK_MUX | CGU_CLK_GATE,
 371        .parents = { X1000_CLK_EXCLK_DIV512, X1000_CLK_RTCLK },
 372        .mux = { CGU_REG_OPCR, 2, 1},
 373        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 27 },
 374    },
 375
 376    /* Gate-only clocks */
 377
 378    [X1000_CLK_EMC] = {
 379        "emc", CGU_CLK_GATE,
 380        .parents = { X1000_CLK_AHB2, -1, -1, -1 },
 381        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 0 },
 382    },
 383
 384    [X1000_CLK_EFUSE] = {
 385        "efuse", CGU_CLK_GATE,
 386        .parents = { X1000_CLK_AHB2, -1, -1, -1 },
 387        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 1 },
 388    },
 389
 390    [X1000_CLK_SFC] = {
 391        "sfc", CGU_CLK_GATE,
 392        .parents = { X1000_CLK_SSIPLL, -1, -1, -1 },
 393        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 2 },
 394    },
 395
 396    [X1000_CLK_I2C0] = {
 397        "i2c0", CGU_CLK_GATE,
 398        .parents = { X1000_CLK_PCLK, -1, -1, -1 },
 399        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 7 },
 400    },
 401
 402    [X1000_CLK_I2C1] = {
 403        "i2c1", CGU_CLK_GATE,
 404        .parents = { X1000_CLK_PCLK, -1, -1, -1 },
 405        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 8 },
 406    },
 407
 408    [X1000_CLK_I2C2] = {
 409        "i2c2", CGU_CLK_GATE,
 410        .parents = { X1000_CLK_PCLK, -1, -1, -1 },
 411        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 9 },
 412    },
 413
 414    [X1000_CLK_UART0] = {
 415        "uart0", CGU_CLK_GATE,
 416        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1, -1, -1 },
 417        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 14 },
 418    },
 419
 420    [X1000_CLK_UART1] = {
 421        "uart1", CGU_CLK_GATE,
 422        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1, -1, -1 },
 423        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 15 },
 424    },
 425
 426    [X1000_CLK_UART2] = {
 427        "uart2", CGU_CLK_GATE,
 428        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1, -1, -1 },
 429        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 16 },
 430    },
 431
 432    [X1000_CLK_TCU] = {
 433        "tcu", CGU_CLK_GATE,
 434        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1, -1, -1 },
 435        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 18 },
 436    },
 437
 438    [X1000_CLK_SSI] = {
 439        "ssi", CGU_CLK_GATE,
 440        .parents = { X1000_CLK_SSIMUX, -1, -1, -1 },
 441        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 19 },
 442    },
 443
 444    [X1000_CLK_OST] = {
 445        "ost", CGU_CLK_GATE,
 446        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1, -1, -1 },
 447        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 20 },
 448    },
 449
 450    [X1000_CLK_PDMA] = {
 451        "pdma", CGU_CLK_GATE,
 452        .parents = { X1000_CLK_EXCLK, -1, -1, -1 },
 453        .gate = { CGU_REG_CLKGR, 21 },
 454    },
 455};
 456
 457static void __init x1000_cgu_init(struct device_node *np)
 458{
 459    int retval;
 460
 461    cgu = ingenic_cgu_new(x1000_cgu_clocks,
 462               ARRAY_SIZE(x1000_cgu_clocks), np);
 463    if (!cgu) {
 464        pr_err("%s: failed to initialise CGU\n", __func__);
 465        return;
 466    }
 467
 468    retval = ingenic_cgu_register_clocks(cgu);
 469    if (retval) {
 470        pr_err("%s: failed to register CGU Clocks\n", __func__);
 471        return;
 472    }
 473
 474    ingenic_cgu_register_syscore_ops(cgu);
 475}
 476/*
 477 * CGU has some children devices, this is useful for probing children devices
 478 * in the case where the device node is compatible with "simple-mfd".
 479 */
 480CLK_OF_DECLARE_DRIVER(x1000_cgu, "ingenic,x1000-cgu", x1000_cgu_init);
 481