linux/lib/cpu-notifier-error-inject.c
<<
>>
Prefs
  1#include <linux/kernel.h>
  2#include <linux/cpu.h>
  3#include <linux/module.h>
  4#include <linux/notifier.h>
  5
  6static int priority;
  7static int cpu_up_prepare_error;
  8static int cpu_down_prepare_error;
  9
 10module_param(priority, int, 0);
 11MODULE_PARM_DESC(priority, "specify cpu notifier priority");
 12
 13module_param(cpu_up_prepare_error, int, 0644);
 14MODULE_PARM_DESC(cpu_up_prepare_error,
 15        "specify error code to inject CPU_UP_PREPARE action");
 16
 17module_param(cpu_down_prepare_error, int, 0644);
 18MODULE_PARM_DESC(cpu_down_prepare_error,
 19        "specify error code to inject CPU_DOWN_PREPARE action");
 20
 21static int err_inject_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
 22                unsigned long action, void *hcpu)
 23{
 24    int err = 0;
 25
 26    switch (action) {
 27    case CPU_UP_PREPARE:
 28    case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
 29        err = cpu_up_prepare_error;
 30        break;
 31    case CPU_DOWN_PREPARE:
 32    case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
 33        err = cpu_down_prepare_error;
 34        break;
 35    }
 36    if (err)
 37        printk(KERN_INFO "Injecting error (%d) at cpu notifier\n", err);
 38
 39    return notifier_from_errno(err);
 40}
 41
 42static struct notifier_block err_inject_cpu_notifier = {
 43    .notifier_call = err_inject_cpu_callback,
 44};
 45
 46static int err_inject_init(void)
 47{
 48    err_inject_cpu_notifier.priority = priority;
 49
 50    return register_hotcpu_notifier(&err_inject_cpu_notifier);
 51}
 52
 53static void err_inject_exit(void)
 54{
 55    unregister_hotcpu_notifier(&err_inject_cpu_notifier);
 56}
 57
 58module_init(err_inject_init);
 59module_exit(err_inject_exit);
 60
 61MODULE_DESCRIPTION("CPU notifier error injection module");
 62MODULE_LICENSE("GPL");
 63MODULE_AUTHOR("Akinobu Mita <akinobu.mita@gmail.com>");
 64