linux/Documentation/media-framework.txt
<< v4.10 v4.9.12 v4.9.11 v4.9.10 v4.9.9 v4.9.8 v4.9.7 v4.9.6 v4.9.5 v4.9.4 v4.9.3 v4.9.2 v4.9.1 v4.9 v4.8.17 v4.8.16 v4.8.15 v4.8.14 v4.8.13 v4.8.12 v4.8.11 v4.8.10 v4.8.9 v4.8.8 v4.8.7 v4.8.6 v4.8.5 v4.8.4 v4.8.3 v4.8.2 v4.8.1 v4.8 v4.7.10 v4.7.9 v4.7.8 v4.7.7 v4.7.6 v4.7.5 v4.7.4 v4.7.3 v4.7.2 v4.7.1 v4.7 v4.6.7 v4.6.6 v4.6.5 v4.6.4 v4.6.3 v4.6.2 v4.6.1 v4.6 v4.5.7 v4.5.6 v4.5.5 v4.5.4 v4.5.3 v4.5.2 v4.5.1 v4.5 v4.4.51 v4.4.50 v4.4.49 v4.4.48 v4.4.47 v4.4.46 v4.4.45 v4.4.44 v4.4.43 v4.4.42 v4.4.41 v4.4.40 v4.4.39 v4.4.38 v4.4.37 v4.4.36 v4.4.35 v4.4.34 v4.4.33 v4.4.32 v4.4.31 v4.4.30 v4.4.29 v4.4.28 v4.4.27 v4.4.26 v4.4.25 v4.4.24 v4.4.23 v4.4.22 v4.4.21 v4.4.20 v4.4.19 v4.4.18 v4.4.17 v4.4.16 v4.4.15 v4.4.14 v4.4.13 v4.4.12 v4.4.11 v4.4.10 v4.4.9 v4.4.8 v4.4.7 v4.4.6 v4.4.5 v4.4.4 v4.4.3 v4.4.2 v4.4.1 v4.4 v4.3.6 v4.3.5 v4.3.4 v4.3.3 v4.3.2 v4.3.1 v4.3 v4.2.8 v4.2.7 v4.2.6 v4.2.5 v4.2.4 v4.2.3 v4.2.2 v4.2.1 v4.2 v4.1.38 v4.1.37 v4.1.36 v4.1.35 v4.1.34 v4.1.33 v4.1.32 v4.1.31 v4.1.30 v4.1.29 v4.1.28 v4.1.27 v4.1.26 v4.1.25 v4.1.24 v4.1.23 v4.1.22 v4.1.21 v4.1.20 v4.1.19 v4.1.18 v4.1.17 v4.1.16 v4.1.15 v4.1.14 v4.1.13 v4.1.12 v4.1.11 v4.1.10 v4.1.9 v4.1.8 v4.1.7 v4.1.6 v4.1.5 v4.1.4 v4.1.3 v4.1.2 v4.1.1 v4.1 v4.0.9 v4.0.8 v4.0.7 v4.0.6 v4.0.5 v4.0.4 v4.0.3 v4.0.2 v4.0.1 v4.0 v3.19.8 v3.19.7 v3.19.6 v3.19.5 v3.19.4 v3.19.3 v3.19.2 v3.19.1 v3.19 v3.18.48 v3.18.47 v3.18.46 v3.18.45 v3.18.44 v3.18.43 v3.18.42 v3.18.41 v3.18.40 v3.18.39 v3.18.38 v3.18.37 v3.18.36 v3.18.35 v3.18.34 v3.18.33 v3.18.32 v3.18.31 v3.18.30 v3.18.29 v3.18.28 v3.18.27 v3.18.26 v3.18.25 v3.18.24 v3.18.23 v3.18.22 v3.18.21 v3.18.20 v3.18.19 v3.18.18 v3.18.17 v3.18.16 v3.18.15 v3.18.14 v3.18.13 v3.18.12 v3.18.11 v3.18.10 v3.18.9 v3.18.8 v3.18.7 v3.18.6 v3.18.5 v3.18.4 v3.18.3 v3.18.2 v3.18.1 v3.18 v3.17.8 v3.17.7 v3.17.6 v3.17.5 v3.17.4 v3.17.3 v3.17.2 v3.17.1 v3.17 v3.16.40 v3.16.39 v3.16.38 v3.16.37 v3.16.36 v3.16.35 v3.16.7 v3.16.6 v3.16.5 v3.16.4 v3.16.3 v3.16.2 v3.16.1 v3.16 v3.15.10 v3.15.9 v3.15.8 v3.15.7 v3.15.6 v3.15.5 v3.15.4 v3.15.3 v3.15.2 v3.15.1 v3.15 v3.14.79 v3.14.78 v3.14.77 v3.14.76 v3.14.75 v3.14.74 v3.14.73 v3.14.72 v3.14.71 v3.14.70 v3.14.69 v3.14.68 v3.14.67 v3.14.66 v3.14.65 v3.14.64 v3.14.63 v3.14.62 v3.14.61 v3.14.60 v3.14.59 v3.14.58 v3.14.57 v3.14.56 v3.14.55 v3.14.54 v3.14.53 v3.14.52 v3.14.51 v3.14.50 v3.14.49 v3.14.48 v3.14.47 v3.14.46 v3.14.45 v3.14.44 v3.14.43 v3.14.42 v3.14.41 v3.14.40 v3.14.39 v3.14.38 v3.14.37 v3.14.36 v3.14.35 v3.14.34 v3.14.33 v3.14.32 v3.14.31 v3.14.30 v3.14.29 v3.14.28 v3.14.27 v3.14.26 v3.14.25 v3.14.24 v3.14.23 v3.14.22 v3.14.21 v3.14.20 v3.14.19 v3.14.18 v3.14.17 v3.14.16 v3.14.15 v3.14.14 v3.14.13 v3.14.12 v3.14.11 v3.14.10 v3.14.9 v3.14.8 v3.14.7 v3.14.6 v3.14.5 v3.14.4 v3.14.3 v3.14.2 v3.14.1 v3.14 v3.13.11 v3.13.10 v3.13.9 v3.13.8 v3.13.7 v3.13.6 v3.13.5 v3.13.4 v3.13.3 v3.13.2 v3.13.1 v3.13 v3.12.70 v3.12.69 v3.12.68 v3.12.67 v3.12.66 v3.12.65 v3.12.64 v3.12.63 v3.12.62 v3.12.61 v3.12.60 v3.12.59 v3.12.58 v3.12.57 v3.12.56 v3.12.55 v3.12.54 v3.12.53 v3.12.52 v3.12.51 v3.12.50 v3.12.49 v3.12.48 v3.12.47 v3.12.46 v3.12.45 v3.12.44 v3.12.43 v3.12.42 v3.12.41 v3.12.40 v3.12.39 v3.12.38 v3.12.37 v3.12.36 v3.12.35 v3.12.34 v3.12.33 v3.12.32 v3.12.31 v3.12.30 v3.12.29 v3.12.28 v3.12.27 v3.12.26 v3.12.25 v3.12.24 v3.12.23 v3.12.22 v3.12.21 v3.12.20 v3.12.19 v3.12.18 v3.12.17 v3.12.16 v3.12.15 v3.12.14 v3.12.13 v3.12.12 v3.12.11 v3.12.10 v3.12.9 v3.12.8 v3.12.7 v3.12.6 v3.12.5 v3.12.4 v3.12.3 v3.12.2 v3.12.1 v3.12 v3.11.10 v3.11.9 v3.11.8 v3.11.7 v3.11.6 v3.11.5 v3.11.4 v3.11.3 v3.11.2 v3.11.1 v3.11 v3.10.105 v3.10.104 v3.10.103 v3.10.102 v3.10.101 v3.10.100 v3.10.99 v3.10.98 v3.10.97 v3.10.96 v3.10.95 v3.10.94 v3.10.93 v3.10.92 v3.10.91 v3.10.90 v3.10.89 v3.10.88 v3.10.87 v3.10.86 v3.10.85 v3.10.84 v3.10.83 v3.10.82 v3.10.81 v3.10.80 v3.10.79 v3.10.78 v3.10.77 v3.10.76 v3.10.75 v3.10.74 v3.10.73 v3.10.72 v3.10.71 v3.10.70 v3.10.69 v3.10.68 v3.10.67 v3.10.66 v3.10.65 v3.10.64 v3.10.63 v3.10.62 v3.10.61 v3.10.60 v3.10.59 v3.10.58 v3.10.57 v3.10.56 v3.10.55 v3.10.54 v3.10.53 v3.10.52 v3.10.51 v3.10.50 v3.10.49 v3.10.48 v3.10.47 v3.10.46 v3.10.45 v3.10.44 v3.10.43 v3.10.42 v3.10.41 v3.10.40 v3.10.39 v3.10.38 v3.10.37 v3.10.36 v3.10.35 v3.10.34 v3.10.33 v3.10.32 v3.10.31 v3.10.30 v3.10.29 v3.10.28 v3.10.27 v3.10.26 v3.10.25 v3.10.24 v3.10.23 v3.10.22 v3.10.21 v3.10.20 v3.10.19 v3.10.18 v3.10.17 v3.10.16 v3.10.15 v3.10.14 v3.10.13 v3.10.12 v3.10.11 v3.10.10 v3.10.9 v3.10.8 v3.10.7 v3.10.6 v3.10.5 v3.10.4 v3.10.3 v3.10.2 v3.10.1 v3.10 v3.9.11 v3.9.10 v3.9.9 v3.9.8 v3.9.7 v3.9.6 v3.9.5 v3.9.4 v3.9.3 v3.9.2 v3.9.1 v3.9 v3.8.13 v3.8.12 v3.8.11 v3.8.10 v3.8.9 v3.8.8 v3.8.7 v3.8.6 v3.8.5 v3.8.4 v3.8.3 v3.8.2 v3.8.1 v3.8 v3.7.10 v3.7.9 v3.7.8 v3.7.7 v3.7.6 v3.7.5 v3.7.4 v3.7.3 v3.7.2 v3.7.1 v3.7 v3.6.11 v3.6.10 v3.6.9 v3.6.8 v3.6.7 v3.6.6 v3.6.5 v3.6.4 v3.6.3 v3.6.2 v3.6.1 v3.6 v3.5.7 v3.5.6 v3.5.5 v3.5.4 v3.5.3 v3.5.2 v3.5.1 v3.5 v3.4.113 v3.4.112 v3.4.111 v3.4.110 v3.4.109 v3.4.108 v3.4.107 v3.4.106 v3.4.105 v3.4.104 v3.4.103 v3.4.102 v3.4.101 v3.4.100 v3.4.99 v3.4.98 v3.4.97 v3.4.96 v3.4.95 v3.4.94 v3.4.93 v3.4.92 v3.4.91 v3.4.90 v3.4.89 v3.4.88 v3.4.87 v3.4.86 v3.4.85 v3.4.84 v3.4.83 v3.4.82 v3.4.81 v3.4.80 v3.4.79 v3.4.78 v3.4.77 v3.4.76 v3.4.75 v3.4.74 v3.4.73 v3.4.72 v3.4.71 v3.4.70 v3.4.69 v3.4.68 v3.4.67 v3.4.66 v3.4.65 v3.4.64 v3.4.63 v3.4.62 v3.4.61 v3.4.60 v3.4.59 v3.4.58 v3.4.57 v3.4.56 v3.4.55 v3.4.54 v3.4.53 v3.4.52 v3.4.51 v3.4.50 v3.4.49 v3.4.48 v3.4.47 v3.4.46 v3.4.45 v3.4.44 v3.4.43 v3.4.42 v3.4.41 v3.4.40 v3.4.39 v3.4.38 v3.4.37 v3.4.36 v3.4.35 v3.4.34 v3.4.33 v3.4.32 v3.4.31 v3.4.30 v3.4.29 v3.4.28 v3.4.27 v3.4.26 v3.4.25 v3.4.24 v3.4.23 v3.4.22 v3.4.21 v3.4.20 v3.4.19 v3.4.18 v3.4.17 v3.4.16 v3.4.15 v3.4.14 v3.4.13 v3.4.12 v3.4.11 v3.4.10 v3.4.9 v3.4.8 v3.4.7 v3.4.6 v3.4.5 v3.4.4 v3.4.3 v3.4.2 v3.4.1 v3.4 v3.3.8 v3.3.7 v3.3.6 v3.3.5 v3.3.4 v3.3.3 v3.3.2 v3.3.1 v3.3 v3.2.85 v3.2.84 v3.2.83 v3.2.82 v3.2.81 v3.2.80 v3.2.79 v3.2.78 v3.2.77 v3.2.76 v3.2.75 v3.2.74 v3.2.73 v3.2.72 v3.2.71 v3.2.70 v3.2.69 v3.2.68 v3.2.67 v3.2.66 v3.2.65 v3.2.64 v3.2.63 v3.2.62 v3.2.61 v3.2.60 v3.2.59 v3.2.58 v3.2.57 v3.2.56 v3.2.55 v3.2.54 v3.2.53 v3.2.52 v3.2.51 v3.2.50 v3.2.49 v3.2.48 v3.2.47 v3.2.46 v3.2.45 v3.2.44 v3.2.43 v3.2.42 v3.2.41 v3.2.40 v3.2.39 v3.2.38 v3.2.37 v3.2.36 v3.2.35 v3.2.34 v3.2.33 v3.2.32 v3.2.31 v3.2.30 v3.2.29 v3.2.28 v3.2.27 v3.2.26 v3.2.25 v3.2.24 v3.2.23 v3.2.22 v3.2.21 v3.2.20 v3.2.19 v3.2.18 v3.2.17 v3.2.16 v3.2.15 v3.2.14 v3.2.13 v3.2.12 v3.2.11 v3.2.10 v3.2.9 v3.2.8 v3.2.7 v3.2.6 v3.2.5 v3.2.4 v3.2.3 v3.2.2 v3.2.1 v3.2 v3.1.10 v3.1.9 v3.1.8 v3.1.7 v3.1.6 v3.1.5 v3.1.4 v3.1.3 v3.1.2 v3.1.1 v3.1 v3.0.101 v3.0.100 v3.0.99 v3.0.98 v3.0.97 v3.0.96 v3.0.95 v3.0.94 v3.0.93 v3.0.92 v3.0.91 v3.0.90 v3.0.89 v3.0.88 v3.0.87 v3.0.86 v3.0.85 v3.0.84 v3.0.83 v3.0.82 v3.0.81 v3.0.80 v3.0.79 v3.0.78 v3.0.77 v3.0.76 v3.0.75 v3.0.74 v3.0.73 v3.0.72 v3.0.71 v3.0.70 v3.0.69 v3.0.68 v3.0.67 v3.0.66 v3.0.65 v3.0.64 v3.0.63 v3.0.62 v3.0.61 v3.0.60 v3.0.59 v3.0.58 v3.0.57 v3.0.56 v3.0.55 v3.0.54 v3.0.53 v3.0.52 v3.0.51 v3.0.50 v3.0.49 v3.0.48 v3.0.47 v3.0.46 v3.0.45 v3.0.44 v3.0.43 v3.0.42 v3.0.41 v3.0.40 v3.0.39 v3.0.38 v3.0.37 v3.0.36 v3.0.35 v3.0.34 v3.0.33 v3.0.32 v3.0.31 v3.0.30 v3.0.29 v3.0.28 v3.0.27 v3.0.26 v3.0.25 v3.0.24 v3.0.23 v3.0.22 v3.0.21 v3.0.20 v3.0.19 v3.0.18 v3.0.17 v3.0.16 v3.0.15 v3.0.14 v3.0.13 v3.0.12 v3.0.11 v3.0.10 v3.0.9 v3.0.8 v3.0.7 v3.0.6 v3.0.5 v3.0.4 v3.0.3 v3.0.2 v3.0.1 v3.0 v2.6.39.4 v2.6.39.3 v2.6.39.2 v2.6.39.1 v2.6.39 v2.6.38.8 v2.6.38.7 v2.6.38.6 v2.6.38.5 v2.6.38.4 v2.6.38.3 v2.6.38.2 v2.6.38.1 v2.6.38 v2.6.37.6 v2.6.37.5 v2.6.37.4 v2.6.37.3 v2.6.37.2 v2.6.37.1 v2.6.37 v2.6.36.4 v2.6.36.3 v2.6.36.2 v2.6.36.1 v2.6.36 v2.6.35.14 v2.6.35.13 v2.6.35.12 v2.6.35.11 v2.6.35.10 v2.6.35.9 v2.6.35.8 v2.6.35.7 v2.6.35.6 v2.6.35.5 v2.6.35.4 v2.6.35.3 v2.6.35.2 v2.6.35.1 v2.6.35 v2.6.34.15 v2.6.34.14 v2.6.34.13 v2.6.34.12 v2.6.34.11 v2.6.34.10 v2.6.34.9 v2.6.34.8 v2.6.34.7 v2.6.34.6 v2.6.34.5 v2.6.34.4 v2.6.34.3 v2.6.34.2 v2.6.34.1 v2.6.34 v2.6.33.20 v2.6.33.19 v2.6.33.18 v2.6.33.17 v2.6.33.16 v2.6.33.15 v2.6.33.14 v2.6.33.13 v2.6.33.12 v2.6.33.11 v2.6.33.10 v2.6.33.9 v2.6.33.8 v2.6.33.7 v2.6.33.6 v2.6.33.5 v2.6.33.4 v2.6.33.3 v2.6.33.2 v2.6.33.1 v2.6.33 v2.6.32.71 v2.6.32.70 v2.6.32.69 v2.6.32.68 v2.6.32.67 v2.6.32.66 v2.6.32.65 v2.6.32.64 v2.6.32.63 v2.6.32.62 v2.6.32.61 v2.6.32.60 v2.6.32.59 v2.6.32.58 v2.6.32.57 v2.6.32.56 v2.6.32.55 v2.6.32.54 v2.6.32.53 v2.6.32.52 v2.6.32.51 v2.6.32.50 v2.6.32.49 v2.6.32.48 v2.6.32.47 v2.6.32.46 v2.6.32.45 v2.6.32.44 v2.6.32.43 v2.6.32.42 v2.6.32.41 v2.6.32.40 v2.6.32.39 v2.6.32.38 v2.6.32.37 v2.6.32.36 v2.6.32.35 v2.6.32.34 v2.6.32.33 v2.6.32.32 v2.6.32.31 v2.6.32.30 v2.6.32.29 v2.6.32.28 v2.6.32.27 v2.6.32.26 v2.6.32.25 v2.6.32.24 v2.6.32.23 v2.6.32.22 v2.6.32.21 v2.6.32.20 v2.6.32.19 v2.6.32.18 v2.6.32.17 v2.6.32.16 v2.6.32.15 v2.6.32.14 v2.6.32.13 v2.6.32.12 v2.6.32.11 v2.6.32.10 v2.6.32.9 v2.6.32.8 v2.6.32.7 v2.6.32.6 v2.6.32.5 v2.6.32.4 v2.6.32.3 v2.6.32.2 v2.6.32.1 v2.6.32 v2.6.31.14 v2.6.31.13 v2.6.31.12 v2.6.31.11 v2.6.31.10 v2.6.31.9 v2.6.31.8 v2.6.31.7 v2.6.31.6 v2.6.31.5 v2.6.31.4 v2.6.31.3 v2.6.31.2 v2.6.31.1 v2.6.31 v2.6.30.10 v2.6.30.9 v2.6.30.8 v2.6.30.7 v2.6.30.6 v2.6.30.5 v2.6.30.4 v2.6.30.3 v2.6.30.2 v2.6.30.1 v2.6.30 v2.6.29.6 v2.6.29.5 v2.6.29.4 v2.6.29.3 v2.6.29.2 v2.6.29.1 v2.6.29 v2.6.28.10 v2.6.28.9 v2.6.28.8 v2.6.28.7 v2.6.28.6 v2.6.28.5 v2.6.28.4 v2.6.28.3 v2.6.28.2 v2.6.28.1 v2.6.28 v2.6.27.62 v2.6.27.61 v2.6.27.60 v2.6.27.59 v2.6.27.58 v2.6.27.57 v2.6.27.56 v2.6.27.55 v2.6.27.54 v2.6.27.53 v2.6.27.52 v2.6.27.51 v2.6.27.50 v2.6.27.49 v2.6.27.48 v2.6.27.47 v2.6.27.46 v2.6.27.45 v2.6.27.44 v2.6.27.43 v2.6.27.42 v2.6.27.41 v2.6.27.40 v2.6.27.39 v2.6.27.38 v2.6.27.37 v2.6.27.36 v2.6.27.35 v2.6.27.34 v2.6.27.33 v2.6.27.32 v2.6.27.31 v2.6.27.30 v2.6.27.29 v2.6.27.28 v2.6.27.27 v2.6.27.26 v2.6.27.25 v2.6.27.24 v2.6.27.23 v2.6.27.22 v2.6.27.21 v2.6.27.20 v2.6.27.19 v2.6.27.18 v2.6.27.17 v2.6.27.16 v2.6.27.15 v2.6.27.14 v2.6.27.13 v2.6.27.12 v2.6.27.11 v2.6.27.10 v2.6.27.9 v2.6.27.8 v2.6.27.7 v2.6.27.6 v2.6.27.5 v2.6.27.4 v2.6.27.3 v2.6.27.2 v2.6.27.1 v2.6.27 v2.6.26.8 v2.6.26.7 v2.6.26.6 v2.6.26.5 v2.6.26.4 v2.6.26.3 v2.6.26.2 v2.6.26.1 v2.6.26 v2.6.25.20 v2.6.25.19 v2.6.25.18 v2.6.25.17 v2.6.25.16 v2.6.25.15 v2.6.25.14 v2.6.25.13 v2.6.25.12 v2.6.25.11 v2.6.25.10 v2.6.25.9 v2.6.25.8 v2.6.25.7 v2.6.25.6 v2.6.25.5 v2.6.25.4 v2.6.25.3 v2.6.25.2 v2.6.25.1 v2.6.25 v2.6.24.7 v2.6.24.6 v2.6.24.5 v2.6.24.4 v2.6.24.3 v2.6.24.2 v2.6.24.1 v2.6.24 v2.6.23.17 v2.6.23.16 v2.6.23.15 v2.6.23.14 v2.6.23.13 v2.6.23.12 v2.6.23.11 v2.6.23.10 v2.6.23.9 v2.6.23.8 v2.6.23.7 v2.6.23.6 v2.6.23.5 v2.6.23.4 v2.6.23.3 v2.6.23.2 v2.6.23.1 v2.6.23 v2.6.22.19 v2.6.22.18 v2.6.22.17 v2.6.22.16 v2.6.22.15 v2.6.22.14 v2.6.22.13 v2.6.22.12 v2.6.22.11 v2.6.22.10 v2.6.22.9 v2.6.22.8 v2.6.22.7 v2.6.22.6 v2.6.22.5 v2.6.22.4 v2.6.22.3 v2.6.22.2 v2.6.22.1 v2.6.22 v2.6.21.7 v2.6.21.6 v2.6.21.5 v2.6.21.4 v2.6.21.3 v2.6.21.2 v2.6.21.1 v2.6.21 v2.6.20.21 v2.6.20.20 v2.6.20.19 v2.6.20.18 v2.6.20.17 v2.6.20.16 v2.6.20.15 v2.6.20.14 v2.6.20.13 v2.6.20.12 v2.6.20.11 v2.6.20.10 v2.6.20.9 v2.6.20.8 v2.6.20.7 v2.6.20.6 v2.6.20.5 v2.6.20.4 v2.6.20.3 v2.6.20.2 v2.6.20.1 v2.6.20 v2.6.19.7 v2.6.19.6 v2.6.19.5 v2.6.19.4 v2.6.19.3 v2.6.19.2 v2.6.19.1 v2.6.19 v2.6.18.8 v2.6.18.7 v2.6.18.6 v2.6.18.5 v2.6.18.4 v2.6.18.3 v2.6.18.2 v2.6.18.1 v2.6.18 v2.6.17.14 v2.6.17.13 v2.6.17.12 v2.6.17.11 v2.6.17.10 v2.6.17.9 v2.6.17.8 v2.6.17.7 v2.6.17.6 v2.6.17.5 v2.6.17.4 v2.6.17.3 v2.6.17.2 v2.6.17.1 v2.6.17 v2.6.16.62 v2.6.16.61 v2.6.16.60 v2.6.16.59 v2.6.16.58 v2.6.16.57 v2.6.16.56 v2.6.16.55 v2.6.16.54 v2.6.16.53 v2.6.16.52 v2.6.16.51 v2.6.16.50 v2.6.16.49 v2.6.16.48 v2.6.16.47 v2.6.16.46 v2.6.16.45 v2.6.16.44 v2.6.16.43 v2.6.16.42 v2.6.16.41 v2.6.16.40 v2.6.16.39 v2.6.16.38 v2.6.16.37 v2.6.16.36 v2.6.16.35 v2.6.16.34 v2.6.16.33 v2.6.16.32 v2.6.16.31 v2.6.16.30 v2.6.16.29 v2.6.16.28 v2.6.16.27 v2.6.16.26 v2.6.16.25 v2.6.16.24 v2.6.16.23 v2.6.16.22 v2.6.16.21 v2.6.16.20 v2.6.16.19 v2.6.16.18 v2.6.16.17 v2.6.16.16 v2.6.16.15 v2.6.16.14 v2.6.16.13 v2.6.16.12 v2.6.16.11 v2.6.16.10 v2.6.16.9 v2.6.16.8 v2.6.16.7 v2.6.16.6 v2.6.16.5 v2.6.16.4 v2.6.16.3 v2.6.16.2 v2.6.16.1 v2.6.16 v2.6.15.7 v2.6.15.6 v2.6.15.5 v2.6.15.4 v2.6.15.3 v2.6.15.2 v2.6.15.1 v2.6.15 v2.6.14.7 v2.6.14.6 v2.6.14.5 v2.6.14.4 v2.6.14.3 v2.6.14.2 v2.6.14.1 v2.6.14 v2.6.13.5 v2.6.13.4 v2.6.13.3 v2.6.13.2 v2.6.13.1 v2.6.13 v2.6.12.6 v2.6.12.5 v2.6.12.4 v2.6.12.3 v2.6.12.2 v2.6.12.1 v2.6.12 v2.6.11 >>
Search
Prefs
1Linux kernel media framework 2============================ 3 4This document describes the Linux kernel media framework, its data structures, 5func = 's and their usage. 6 7 8Introduc = ' 9------------ 10 11The media controller API is documented in DocBook format in 12Documenta = '/DocBook/media/v4l/media-controller.xml. This document will focus 13 '?the kernel-side implementa = ' of?the media framework. 14 15 16Abstrac media device model 17--------------------------- 18 19Discovering a device internal topology, and configuring it at runtime, is one 20of?the goals of?the media framework. To achieve this, hardware devices are 21modeled as an oriented graph of?building blocks called entities connected 22through pads. 23 24An entity is a basic media hardware building block. It ca' correspond to 25a large variety of?logical blocks such as physical hardware devices 26(CMOS sensor for instance),?logical hardware devices (a building block 27in a System-on-Chip image processing pipeline),?DMA channels or physical 28connectors. 29 30A pad is a connect= ' endpoint through which an entity ca' interac with 31other entities. Data (not restricted to video) produced by an entity 32flows from?the entity's output to one or more entity inputs. Pads should 33not be confused with physical pi's at chip boundaries. 34 35A link is a point-to-point oriented connect= ' betwee'?two pads, either 36 '?the same entity or '?different entities. Data flows from?a source 37pad to a sink pad. 38 39 40Media device 41------------ 42 43A media device is represented by a struct media_device instance, defined in 44include/media/media-device.h. Alloca = ' of?the structure is handled by the 45media device driver, usually by embedding the media_device instance in a 46larger driver-specific structure. 47 48Drivers register media device instances by calling 49 50 media_device_register(struct media_device *mdev); 51 52The caller is responsible for initializing the media_device structure before 53registra = '. The following fields must be set: 54 55 - dev must point to the parent device (usually a pci_dev, usb_interface or 56 platform_device instance). 57 58 - model must be filled with the device model name as a NUL-terminated UTF-8 59 string. The device/model revis= ' must not be stored in this field. 60 61The following fields are op = 'al: 62 63 - serial is a unique serial number stored as a NUL-terminated ASCII string. 64 The field is big enough to store a GUID in text form. If?the hardware 65 doesn't provide a unique serial number this field must be left empty. 66 67 - bus_info represents the loca = ' of?the device in?the system as a 68 NUL-terminated ASCII string. For PCI/PCIe devices bus_info must be set to 69 "PCI:" (or "PCIe:") followed by the value of?pci_name(). For USB devices, 70 the usb_make_path() func = ' must be used. This field is used by 71 applica = 's to distinguish betwee'?otherwise identical devices that don't 72 provide a serial number. 73 74 - hw_revis= ' is?the hardware device revis= ' in a driver-specific format. 75 Whe'?possible the revis= ' should be formatted with the KERNEL_VERSION 76 macro. 77 78 - driver_vers= ' is?formatted with the KERNEL_VERSION macro. The vers= ' 79 minor must be incremented whe'?new features are added to the userspace API 80 without breaking binary compatibility. The vers= ' major must be 81 incremented whe'?binary compatibility is broken. 82 83Up ' successful registra = ' a character device named media[0-9]+ is created. 84The device major and minor numbers are dynamic. The model name is exported as 85a sysfs attribute. 86 87Drivers unregister media device instances by calling 88 89 media_device_unregister(struct media_device *mdev); 90 91Unregistering a media device that hasn't bee'?registered is *NOT* safe. 92 93 94Entities, pads and links 95------------------------ 96 97- Entities 98 99Entities are represented by a struct media_entity instance, defined in 100include/media/media-entity.h. The structure is usually embedded into a 101higher-level structure, such as a v4l2_subdev or video_device instance, 102although drivers ca' alloca e entities directly. 103 104Drivers initialize entities by calling 105 106 media_entity_init(struct media_entity *entity, u16 num_pads, 107 struct media_pad *pads, u16 extra_links); 108 109The media_entity name, type, flags, revis= ' and group_id fields ca' be 110initialized before or after calling media_entity_init. Entities embedded in 111higher-level standard structures ca' have some of?those fields set by the 112higher-level framework. 113 114As?the number of?pads is know' in advance, the pads array is not alloca ed 115dynamically but is managed by the entity driver. Most drivers will embed the 116pads array in a driver-specific structure, avoiding dynamic alloca = '. 117 118Drivers must set the direct= ' of?every pad in the pads array before calling 119media_entity_init. The func = ' will initialize the other pads fields. 120 121Unlike?the number of?pads, the total number of?links isn't always know' in 122advance by the entity driver. As an initial estima e, media_entity_init 123pre-alloca es a number of?links equal to?the number of?pads plus an op = 'al 124number of?extra?links. The links array will be realloca ed if it grows beyond 125the initial estima e. 126 127Drivers register entities with a media device by calling 128 129 media_device_register_entity(struct media_device *mdev, 130 struct media_entity *entity); 131 132Entities are identified by a unique positive integer ID. Drivers ca' provide an 133ID by filling the media_entity id field prior to registra = ', or request the 134media controller framework to assig' an ID automa ically. Drivers that provide 135IDs manually must ensure that all IDs are unique. IDs are not guaranteed to be 136contiguous even whe'?they are all assig'ed automa ically by the framework. 137 138Drivers unregister entities by calling 139 140 media_device_unregister_entity(struct media_entity *entity); 141 142Unregistering an entity will not change?the IDs of?the other entities, and the 143ID will never be reused for a?newly registered entity. 144 145Whe'?a media device is unregistered, all its entities are unregistered 146automa ically. No manual entities unregistra = ' is?then required. 147 148Drivers free resources associated with an entity by calling 149 150 media_entity_cleanup(struct media_entity *entity); 151 152This?func = ' must be called during the cleanup phase after unregistering the 153entity. Note that the media_entity instance itself must be freed explicitly by 154the driver if required. 155 156Entities have flags that describe the entity capabilities and sta e. 157 158 MEDIA_ENT_FL_DEFAULT indica es the default entity for a?given type. 159 This?ca' be used to report the default audio and video devices or the 160 default camera sensor. 161 162Logical entity groups?ca' be defined by setting the group ID of?all member 163entities to?the same non-zero value. An entity group serves no purpose in the 164kernel, but is reported to userspace during entities enumera = '. The group_id 165field belongs to?the media device driver and must not by touched by entity 166drivers. 167 69 "PCI:1"1 (or &mentaf="ge hre. Exaa fra = '/callh. Thring en'/media-framework.txt#L149" id="L149" class="line name="L710"> 70 the usb_ma1ke_pa17= '/media-framework.txt#L121" id="L121" class="line name="L711"> 71 applica = 1's to1distinguiiiiii- ALSA, VBI 72 provide a 1seria1 number. iiiii- leef="Docntishassig' an Ity by calling 74 - hw_revis= 1' is?1he har-umentedia-framework.txt#L74" id="L74" class="line"1 name="L15"> 75 Whe'?possi1ble t17= '/media-framework.txt#L156" id="L156" class="line name="L716"> 76 macro. 17---------------menta77ntity.h. The structure is usually Eachurpose i. If?stered the piste 78 - driver_ver1s= ' 1s?formver. Most drivers will embed tes by cal href="Documdrivec structuredia-framework.txt#L100" id="L100" class="line7 name="L19"> 79 minor must1 be i1cremen. 80 without br1eakin18= '/media-framework.txt#L121" id="L121" class="line name="L811"> 81 incremente1d whe1?binarPadruct msitive integerumentars will"Documenta0-bas= '/mdex calling 82 83Up ' successf1ul re1istra e (ust empup p gr defiwayform. If?thDocp3 84The device ma1jor a18= '/media-framework.txt#L145" id="L145" class="line name="L815"> 85a sysfs attri1bute.1 86 87Drivers unreg1ister187DEFAULT indica es PAD defSINKtity for a?gince itsore iupg ensenta a hreatamedia-framework.txt#L157" id="L157" class="line name="L18""> 18 89 media1_devi18= '/media-framework.txt#L150" id="L150" class="line name="L910"> 90 91Unregistering1 a me1ia deveachu '/media-framework.txt#L38" id="L38" class="line"1 name="L912"> 92 93 94Entities, pad1s and19= '/media-framework.txt#L145" id="L145" class="line name="L915"> 95-------------1-----1----- Lca ed i media_entity instance, defined oriencaf="Documenta = '/media-framework.txt#L100" id="L100" class="line name="L916"> 96 97- Entities 98 19Discovering a ddevi1ented ?links equaldbe 100include/medi2/medi20= '/media-framework.txt#L121" id="L121" class="lin2" name="L201"> 101higher-level2struc2ure, s href="Doa = 'eoca edenta = '/media-framework.txt#L149" id="L149" class="lin2" name="L202"> 102although dri2ers c20= '/media-framework.txt#L93" id="L93" class="line"2" name="L203"> 103 104Drivers init2alize204 '/mnup(strustruct media_entity *entity); 95-------------2ument205 '/mnup(strustruct media_entity *entiu32entity/media-framework.txt#L151" id="L151" class="lin2" name="L206"> 106 medi2_enti20= '/media-framework.txt#L87" id="L87" class="line"2" name="L207"> 107 2 2 purporyef="Doculrien href= arrachurpose iis ks equaldbe 108 109The media_en2ity n20= '/media-framework.txt#L150" id="L150" class="lin2" name="L210"> 110initialized 2efore2or aftLca edthe entity capabilities and slriena href="Documenta = '/media-framework.txt#L157" id="L157" class="lin2" name="L211"> 111higher-level2stand21= '/media-framework.txt#L162" id="L162" class="lin2" name="L212"> 112higher-level2frame212DEFAULT indica es LNK defENABLEDtity for a?gince itslrientedenablldbe 113 115dynamically 2ut is215DEFAULT indica es LNK defIMMUTABLEtity for a?gince itslrienenablldb = '/a de *NOT* saedia-framework.txt#L157" id="L157" class="lin2" name="L216"> 116pads array i2 a dr21_init(struct mode intef="Documen="Docca es LNK defIMMUTABLEtiumentks ismedia-framework.txt#L100" id="L100" class="lin2" name="L217"> 117 118Drivers must2set t21_DEFAULT indienablldmedia-framework.txt#L157" id="L157" class="lin2" name="L219"> 119media_entity2init.21= '/media-framework.txt#L150" id="L150" class="lin2 name="L200"> 20of?the goals oument2 = '/media-framework.txt#L121" id="L121" class="lin2 name="L211"> 21modeled as an mber 2f?padsGallednraef="/media-framework.txt#L28" id="L28" class="line" name="L22""> 22through pads. 24An entity is ara?li22 minor nu calli automa ica = '/ms '/mver aiment'/a topis?then repistecallemedia-framework.txt#L157" id="L157" class="lin2 name="L255"> 25a large varietstima22= '/media-framework.txt#L156" id="L156" class="lin2 name="L266"> 26(CMOS sensor fument2 = '/mT aiment'/a topientas?then rece dri Themostered, all its,ities directlt a '/media-framework.txt#L164" id="L164" class="lin2 name="L277"> 27in a System-onter e2titiesntity(struct for_rach="Documef="Doumenta = '/m e.h. Alloca = ' of?the structedia-framework.txt#L164" id="L164" class="lin2 name="L28"> 28connectors. 29 131 132Entities are2ident232 '/mnup(strustruct m/*he IDs of?thee (usuallrachurpose iiho"="hi*/edia-framework.txt#L121" id="L121" class="lin2"name="L23""> 23 134media contro2ler f234 '/mnup(stru}edia-framework.txt#L23" id="L23" class="line" nname="L2535"> 135IDs manually2must 23= '/media-framework.txt#L156" id="L156" class="lin2" name="L236"> 136contiguous e2en wh2'?theyct= ' of?ealsoennta = 'iment'/a topientas?then repistecalleDocumeca '/media-framework.txt#L110" id="L110" class="lin2" name="L237"> 137 139 140 medi2_devi2e_unrey instancecallecallingcyclref=whe hren the peocoef=" the peo)d i mmentaedia-framework.txt#L140" id="L140" class="lin2" name="L241"> 141 142Unregisterin2 an e2tity woraef="/mBcodl ormivice inmaximumallpth = 'ca es theITY thUM_MAX_DEPTHmedia-framework.txt#L130" id="L130" class="lin2" name="L243"> 143ID will neve2 be r2used fcuri_def="enta = 'as a href6a = '/media-framework.txt#L148" id="L148" 220"L148"> 148Drivers free resources"L1)d i mmentaedia-framework.txt#L140" cumenta = '/media-framework.txt#L134"cumenta = '/media-framework.txt#L13lleDoraef="/mBookre deprsig' '/mf="D3lleDoraef="/mB2a = '2media-ass="line" namte237"> 137although dri2ers c20= '/media-framework.txt#L93" id="hen requi2ed. 128247L121" id="L121" clrk.txt#"> 13_walk_ss="l130" class="lin2" na#"> 13 *"> 13l neve2 be r2used fcuri_def="enta = 'as a href6arstecallehref="Documenta = '/medi2-fram248"L2434"> 134mediiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" name="L151"> 151 1202 media_entity_cleanup(struct media_entity *en2ity); 1222his?fu 138 133<147tr" name=e#L1xt9"> 149 126255L121" id="L121" clrk.txt#"> 13_walk_L1xt130" class="lin2" na#"> 13 *"> 13ref="Documenta = '/media-framework.txt#L152" id2ties and 2ta e. 1282 W#L137" 7"> 137 1222ogical entity groups?ca' be defined by setting the 2roup ID o2?all member Drd class=="L36"> 36 159successf1ul re1istra e (ust empup p gr defiwayfo2serves no2purpose in the 120d="L110" ccessf1ul re1istra e (ust empup p gr defiwayfo2sramework2'. The group_id Drdid="L130" class="li name="L204"t point to the parent device (usually a pci_d2 building bblock 134mediiiiiiiiiiiiiiii30" class="li name=="Lref="Documenta = '/media-framework.txt#L152" id2ref="Docu211ref="Documenta = '/med2a-fra2ework.txt#L1L-ter1SCII sMst not by touched ta = '/m2oup ID se2tingumesy re' is?then re2Doc(a268L121" id="L121" clrk.txt#remfra_="L204130" class="li name naref="Documenta = '/media-framework.txt#L152" id2rnd video2ring en'/media-framework2txt#L26 media_entity_cleanup(struct media_entity *en2"L121" cl2ss="line name="L711"> 72 2 appliRa>Th.txt#L16'/medidoc dty_cleanup(s9"> 1"lin2-framework.ef="Documenta = '/media-framework.txt#L104" id2"Dnod="Do2umecarry An entityust no2y)eam27gical entity groups?ca' be defined by setting the 2g' an Ity2by calling 72 f="Documenta = '/media-framework.txt#L150" id2"by touch2ss="line name="L716"> 72 2 macro. L36"> d128" id="Lare="L18owTh.ework.cume#L110 struct media_pad *pads, u12y Eachurp2se i. If?stered the pist2 151 27in a SPCI:" (or "PCIe:") followed by 2ia-framew2rk.txt#L47" id="L47" cla2s="li2e"1 na>thcks="line" name=" id="L119" clase="L159"> 18owTh.ework.cume#L110 ef="Documenta = '/media-framework.txt#L104" id2"L121" cl2ss="line name="L811"> 82 2 incremente1d whe1?binarPadruct msitive integerumen2ars will"2ocumenta0-bas= '/mdex ca2ling 28ss="line".se_L3untmdia-frmewow class=lin2 na"> 27 166drivers. 66 82a2sysfs attri1bute.1 82D2ivers rk.txts>tap. 92 2a hrefL14 29#L121" id="L121" clrk.txt#s>tapid="L130" class="liass==*l20"> medi2_enti20= '/media-framework.txt#L87" id="L93" clas2="line"1 name="L913"> 92 2a href="Doc1ument1 = '/m-work/media-framework.txt#L25" id="L92" class="line"1 name="L924"> 24E id=" id="arg= '/m=a-frains#L76" ia>med> 1newlass==" id=ef="Documenta = '/media-framework.txt#L138" id2"L145" cl2ss="line name="L915"> 92-2-----------1-----1----- Lca ed i media_entity insta2ce, defin2d oriencaf="Documenta = 2/medi2-frame id=ork.ta-ffigur18"> aroporny.txt#L75t#L100" ass==" idme="L>d="L/dis18"> s unre2ister2entiti automa ica = '/ms allpth-fy Eachurp2se i. If?stentaoca edori2PCI/a2ge?t'/ass=.tities.ewrk9" class="li"L217"> 11ass==" idmork.e="L1e6">d="L11o="lisedia_entity2init.21= '/media-framework.txt#L150" id=steoca ed2if i. Aumenta lrientedth2s hre29work.txt#L1L-ter1SCII sMst not by touched ta = '/m2 will"Doc2nhref="Docunput tta = '/2cumen2href="framewon2" name="L213">o="lisedia_,k.txtlin2 nframework. tap opornup(s9"> 1"1 nawo="L19"> 69tk.txt#L56" i109The" namel20">tem-onter e2titiesntity(struct for_rach="Docu3"L121" cl3ss="lin2" name="L201"> 1313media-frreworkordclas5 sea-f110" c#s>tap clinefail/a>ID0"> 120" c#s>tap cline"sor for instance),?logical hardware devices (a3'/media-f3amework.txt#L149" id="L139" cl3ss="limadd=ort#L16="rst9"> 149<" id="1 namname= 97 1333 27ib"L136L100" 4" id=" s>tap opornup(ssass="line" namef="Do2ument2 = '/mnup(struct media_entita = '3o4ieity);3 93"Domt30ta = '/medlass="l::0" c#136L1y txt#L34" ss="clinbhcks.L120" cas5="L21work.tde="L153lisedihref="Documenta = '/media-framework.txt#L150" id3L87" clas3="line"2" name="L207"> 13730e?t'/ass==ef="Documenta = '/media-framework.txt#L138" id3L77" clas3=f i. Aumenta lrientedth3?ste 30work.txt#L1L-ter1SCII sMst not by touched ta = '/m3-framewor3.txt#L29" id="L29" class3"line3 " namEid="L100" clframewoi namcume#namel20"#s>tap opornup(s9ifk.txt#L5s="linlties, pad1s and19= '/media-framework.txt#L145" id3"L150" cl3ss="lin2" name="L210"> 1303nitial> 115n-e="L218">Dropornup(s9work.ti"> 12a-ffiguret#L75" id="L75> 1"1 na, pad1s and19= '/media-framework.txt#L145" id3s and slr3ena href="Documenta = '/3edia-3ramewo.txta-ffigur1up(s9iframework.tntigu '/medL110atf="Documenta = '/media-framework.txt#L74" id="L73"L162" cl3ss="lin2" name="L212"> 1323igher-level2frame212DEFAULT indica es LNK defENABLE3tity for 3?gince itslrientedenabll3be 120" csas5d="L1level2frame212DEFAULT indica es LNK defENABLE3trieity);3Docds shouloca ednput tt3enta 3 '/,coid=" a4"> 114A"lin2"nas>ID0"> 120" c69tk.txt#put/a>A"fromiguass="ledia_,level2frame212DEFAULT indica es LNK defENABLE3t4ieity);3meumenmedia-framework.tx3#L15731 name="L1l20"#s>tap opornup(s9" nama>ta hr-EBUSY> 113pads i naa>the ddis18"> System-onter e2titiesntity(struct for_rach="Docu3LEtity fo3 a?gince itslrienenablld3 = '/31 '/medirst9">d="L110" c"Documenta = '/media-framework.txt#L74" id="L73"87" clas3LNK defIMMUTABLEtiumentk3 isme31 2 2 purporyef="Doculrien href=3tocumeals3enta = 'ntatiae immutab3l ori3rivers must set the direct= ' of?every pad in the p3rk.txt#L137" id="L157" class="lin23 name3"L219"Pipe" cl7 23m3deled as an mber 2f?padsGallednraef="/media-framewo3k.txt#L283 id="L28" class="line" 3ame="322""> framess="lin2" proviin2,100" clframewo136L1y ="lin2" name="L2ne nipe" cl SPCI:" (or "PCIe:") followed by 3k.txt#L963 id="L96" class="line"2 3ame="3233"> lin2"namid=" st157" fromiguass=xt#L100" class= proviin2 23A3 entity is ara?li22 minor nu calli automa ica = '/m3 '/mver a3ment'/a topis?then repis3ecall32135IDs ma21" clrk.txt#nipe" cl_ss="l130" class="lin2" naL107"> 10y is ara?li22 minor nu calli automa ica = '/m3 ara?li22 p112ara?li22 mino22alli automa iass="8txt#L152" id2ref="Docu21ty.dxt#L10Documenta = '/media-framewy_cleanup(s9"> 1"lin2-framework.ef="Documenta = '/media-fa = 2e name="L12"> 2 2e class="128,camework.txtlin2 name="Lt#L140_mutex.ach="3ocumefhref="Documenta = . If framess="lin2rves no2purpoine" name="L152"a href="dia-fa = 2e name="L12"> 2 2e class="128,camust set t2 = '/media-framework.tx3#L1293 id="Lnta a = '/mcu,a>3nitia03" id="ropoin03" id=",rk.tn2"namid=tslrienenablld3 = '/31 '/medirst9">d="L110" c"D"Docu_dev32e_register_entty); 9" id="yproviin2, class="limework.toca =my. d video2ring en'/media-framework2txt#L26 3 an mber 231 '/mnup(struct medstr3ct fo3_rach=cla2s="li2e"1" proviin2,100"structured is?thework.txt#L="8txt#L152" idf="Documdd video2ring en'/media-framework2txt#L26 3 :" (232 '/mnup(strustruct m/3he ID3 of?th" pamework.txt#L#L152" idf="Documds.txt#L162plicia ore icoviin2,100" chref="dia-fa = 2e name="L12"> 2 2e class="128,ca"Documa n3233 '/mnup(strustruct m.3media3framewly by d="L110" c"Dntro2ler 3234 '/mnup(stru}edia-fra3ework33id2"L145" cl2ss="line name="L915"> 92-2------3ally2must323= '/media-framework.tx3#L1563 id="LCame="Lo3ment'/a topis?then repis3eca)umenm ent 24<" namein2,100" 5"> 93"ame=145" cl2ss="line name="L915"> 92-2------3anup(s9"> 2'?theyct= ' of?eals3ennta3= 'imebDocumentnfrak.txtef="D 242 W#L1tslrienenablld3 = '/31 '/medirst9">d="L110" c"Dnework.txt2 = '/mrracheoconf="a' i3teren3 id="L138" class="line" name="L138"> 138Drivers3unre2iste32entiti automa ica = '/m3 all33cum tes by c2l hrs?then repis3eca)umay.tx3#L15me="rrolin2n#L110" ise,.txtmewo138" class="line" name="L138"> 138Drivers3uDocu_dev32 = '/media-framework.tx3#L1403 id="Lhroug enmbe d="L110" c"Dmedi2_dev32e_unrey instancecalleca3lingc34id3"L121" cl3ss="lin2 name="L211"> 23m3deled a="Do2umen32 = '/miupg enMost drive3alleD34wo3k.txt#L28oppk.txt#L4n2"nam="line" 3ame="322""> ref="Docu '/media121" cl3ss="lin2 name="L211"> 23m3deled a=:" (2tity woraef="/mBcodl or3ivice34id3L93" clas3="line"2" name="L203"> 1333 151 d="L110" c"Dmnre2iste32used fcuri_def="enta = 3as a 34id2ity for a2gince itsore iupg ensen 2nta h2 me3="Documen3a = '/media-framework.tx3#L15234md2"L150" r 3?gince itslmeworfrretentao731 nambyamework.tifa>3nitiaends9"> 1"1 naw" c#s>tap clinefail/a>ID0"> 120" c#s>tap cline"somedia_ent3ty_cleanup(struct media_3ntity3*en2itain2"namid="e.txt#L1p2se iL110" id="L2 3ame="32whilein2"namid=" Th2meee. If?s#s>tap clinefail/a>ID0"> 120" c#s>tap cline"som"Do2umen32tity woraef="/mBcodl or3ivice3inma"Lentaoca eenta = 'ntatiDYNAMIC#L16=tslrienenablld3 = '/31 '/medirst9">d="L110" c"Derin2 an 32tity woraef="/mBcodl or3ivice3inma"imumallptegistering the n36" id="Ls9" nllow = r/in2"namid="e.txt '/m(suchrk.mumallptegistering the tap clinefail/a>ID0"> 120" c#s>tap cline"somnup(s9"> a = '/media-framework.tx3#L1523 id2tiedia-framework."Ls9meumentaoca eieity);3 6 h=mytslrienenablld3 = '/31 '/medirst9">d="L110" c"D 2 32 purporyef="Docul3ien h3 id="L158" class="line" name="L158"> 158 3erin2 an 32tity woraef="/mBcodl or3ivice3inma"rstecalle?given type. 23o3?the g f="Documen3a = '/media-framework.tx3#L1043 id2"L162" cl2ss="line" name="L162"> 1222ogical3entity gr3ups?ca' be defined by se3ting 362d2"L150" valide. 27 166drivers3essf1ul r31istra e (ust empup p gr3defiw3oup serves y2whichrhasL29" id="L1" proviin2,100"stnam" cumenta = '/media-framework.txt#L134"cument3essf1ul r31istra e (ust empup p gr3 defi3642"Les by c2l hre"line nvalide.ee)fcamea-fraref= '/mediat#L23" id="L2n2n" cumenta = '/media-framework.txt#L134"cument3e= '/medi3the parent device (usual3y a p3i_d2 bine nvalide.ee)fcamea-fr,="Documdrivec d is?thecheamew2atamedial2ss="lineof" cumenta = '/media-framework.txt#L134"cument3enup(s9"> the parent device (usual3y a p3i_d2 bn2" #s>tap > 119"> 1"1rves no2pue = '/mcume theownocds shoulmatch2n2 The "line"1 name="L817"> 82D2ivers rk.txts>tap3="Documen3a = '/media-framework.tx3#L1523 id2reLo3>2 id="19"> 1"1e = '/m(cume n> 1"1e cumen2hal2ss="lineof="L218">D)ine"1 name="L817"> 82D2ivers rk.txts>tap3=rin2 an 31SCII sMst not by touche3 ta =3'/m2ouw> 151atch10ss=ctguarantouglas3="line"2" name="L207"> 13730e?t'/ass==ef="Documen3a = '/media-framework.tx3#L1523 id2rnd video2ring en'/media-framework2txt#L26 3media_ent3ty_cleanup(struct media_3ntity3*en2"LSubsy 24med is?thefacrk.twork.txt valide. linubsy 24m ork.txt#d video2ring en'/media-framework2txt#L26 3m"Documen3a = '/media-framework.tx3#L1043 id2"Dhp ID o2?all membtoL133" id=easyia ore iediacommfin2d" id=""Documenta =43" id video2ring en'/media-framework2txt#L26 3mntity gr3ups?ca' be defined by se3ting 37of?th" p 1"1e cL133" id="as frc'/e=wo-framework.txt#Lcamea-frlas3="line"2" name="L207"> 13730e?t'/ass==ef="Do2umen32 = '/mnup(struct media_3ntita3= ' L7
Tl3ss="limaddLXR #sft/a>Dr"yprovi3="line"2http://#s>tapcumge.net/proj nos/lxL">LXR commun '/' L7umenf="DxID ime="Ll "Doc lxL@strux.no' L7.